6.4 Tarkastelu suunnittelualueittain

Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen luokiteltujen pintavesien ekologinen tila vesimuodostumittain. Liitteissä on esitetty myös muodostumien biologinen tila, fysikaalis-kemiallinen tila ja hydrologis-morfologinen tila (HyMo-tila) sekä luokituksen taso. Liitteissä 4 ja 5 on esitetty suunnittelualueiden fosfori- ja typpikuormitus sekä kuormituksen jakautuminen eri sektoreille.