5.2.2 Suojelualueet

Erityisalueet ovat Natura 2000-verkostoon kuuluvia suojelualueita, joilla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön, luontotyyppien tai lajin suojelun kannalta ja joita vesienhoidon suunnittelussa tulee tarkastella yksilöidysti. Nämä alueet on sisällytetty vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelualueiden rekisteriin.

Tässä kartassa on esitetty toimenpideohjelmassa käsiteltävät pintavesimuodostumat, 1 ja 1 E-luokan pohjavesialueet, vedenottovesistöt sekä Natura-alueet ja EU-uimarannat.

Kuva 3. Keski-Suomen toimenpideohjelmassa käsiteltävät pintavedet ja erityiset alueet.

Suomessa rekisteriin on otettu luontodirektiivin ja lintudirektiivin perusteella valittuja Natura 2000-alueita. Pääkriteereinä on luontodirektiivin osalta käytetty vesiluontotyyppien, vesissä esiintyvien lajien sekä vesistä suoraan riippuvaisten luontotyyppien ja lajien esiintymistä alueella. Lisäksi on arvioitu alueen merkitystä kyseisten luontotyyppien ja lajien suojelulle. Lintudirektiivin osalta pääkriteereinä ovat olleet vesistä riippuvaiset lintulajit ja lajit, joille vesielinympäristöt ovat tärkeitä muuton aikaisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja, sekä alueen merkitys kyseessä olevien lajien suojelulle. Lisäksi valinnan kriteereinä on käytetty kansallisesti uhanalaisia kalalajeja. Suomessa valinnassa on lisäksi huomioitu Natura 2000-alueiden suojelun taustalla olevat kansalliset ja kansainväliset suojeluohjelmat, maantieteellinen kattavuus, ympäristöpaineet sekä alueiden yhteys pohjavesialueisiin. Suot on rajattu tarkastelun ulkopuolelle lukuun ottamatta selkeimmin muista vesistä riippuvaisia luhtia ja lähdesoita.

Suojelualuerekisteriä on täydennetty toisella vesienhoitokaudella kymmenellä Natura 2000 -alueella. Keski-Suomen ELY-keskuksen suojelualueiden rekisteriin valittuja Natura 2000 -alueita on yhteensä 31 kpl (tilanne vuonna 2021). Niiden pinta-ala on maa-ala mukaan lukien yhteensä noin 69 100 ha (taulukko 5). Keski-Suomen suojelualuerekisteriin valituista alueista 25 sijoittuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle, kolme Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalueelle ja kaksi osittain molemmille. Lisäksi yksi alue sijoittuu sekä Kymijoen-Suomenlahden että Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle. Alueista 17 sijoittuu osin tai kokonaan pohjavesialueelle. Natura 2000-kohteista kaksi on lintuvesiä.

Kohteiden luontotyyppien tila on hyvä. Kaikilla muilla kohteilla vesienhoitolain mukaiset ympäristötavoitteet on saavutettu lukuun ottamatta Pyhäjärven lintuvettä sekä Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet -aluetta, jolla yhdeksästä pintavesimuodostumasta neljä on hyvää huonommassa ekologisessa tilassa.

Taulukko 5. Keski-Suomen suojelualuerekisteriin valitut Natura 2000 -alueet, niiden pinta-ala ja tärkeimmät valintakriteerit sekä niihin kohdistuvat uhat.

 

NATURA –alue

Pinta-ala (ha)

Pääasiallinen perustelu

Pohja-

vesialue

Uhat

FI0900005

Aittosuo–Leppäsuo–

Uitusharju

1521

Purovesistöt, pienet lammet, lähteisyys, uhanalainen lajisto

X

 

FI0900011

Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki

132

Pienvedet, erityisesti lähteiköt. Kirjojokikorento.

X

 

FI0900012

Lankamaan harjualue

121

Edustava lähteikkö

X

Kalankasvatuksen vedenotto

FI0900013

Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju

378

Lähteiköt 

X

 

FI0900015

Jurvon alue - Jouhtisen metsä

452

Pienvedet, jättisukeltaja ja kirjojokikorento

X

Kunnostusojitukset

FI0900017

Julmatlammit – Kitukorpi

89

Luonnontilainen lampiketju, lähteisyys, puro

X

 

FI0900018

Vanginvesi

307

Osa Rautalammin reittiä, virtavesikunnostukset, luontaisesti lisääntyviä lohikalakantoja, samaa kokonaisuutta kuin Siikakoski-Kellankoski (FI0600032)

 

 

FI0900032

Pihlajaveden reitti

615

Edustava reittivesikokonaisuus. Saukko.

X

Kunnostusojitukset, turvetuotanto

FI0900039

Vaarunvuoret

604

Pienvedet

X

 

FI0900045

Housukosken alue

232

Virtavesikokonaisuus, saukko

X

Kunnostusojitukset, turvetuotanto

FI0900046

Heinä-Suvanto – Hetejärvi

1 224

Linnusto

 

Kunnostusojitus

FI0900052

Nytkymenjärvi

483

Säännöstelemätön ja luonnontilainen erämainen järvi, saukko, kuikka, kaakkuri

 

 

FI0900065

Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

1 151

Pienvedet

 

 

FI0900069

Pyhä-Häkin alue

2 125

Pienvedet

X

 

FI0900070

Kolima-Keitele-koskireitti

471

Edustava jokireitti, planktonsiika, linnusto (erit. koskikara) 

X

 

FI0900074

Haapasuo-Syysniemi-Rutajärvi-Kivijärvi

5 064

Luontotyypit (mm. jokireitti), linnusto

(mm. kuikka) 

X

Metsätalous, turvetuotanto

FI0900075

Suonteen pohjoisosa

5453

Karu, kuikkajärvi

X

Turvetuotanto, hajakuormitus (metsätalous, maatalous ja asutus)

FI0900076

Suonteen eteläosa

2625

Kirkasvetinen, karu, kuikkajärvi

 

 

FI0900077

Onkisalo – Herjaanselkä

2063

Edustava osa Keski-Päijännettä

X

 

FI0900078

Edessalo – Haukkasalo

2654

Edustava osa Keski-Päijännettä

 

 

FI0900083

Iilijärven alue

889

Pienvedet

 

Kunnostusojitus, metsätalous

FI0900090

Kivijärvi

5366

Karu, erämainen järvi, kuikka

X

 

FI0900093

Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva

2 472

Pienvedet

 

 

FI0900097

Pyhäjärven lintuvesi

176

Linnusto

 

Maa- ja metsätalouden aiheuttama hajakuormitus

FI0900098

Putkilahti

226

Isolampisukeltaja ja lietetatar

 

 

FI0900101

Isojärvi-Arvajan reitti

4641

Luontotyypit (arvokas vesistökokonaisuus), saukko ja linnusto (mm. kuikka). Virtavesikutuiset kalat.

 

Kalastus, patorakenteet

FI0900112

Kulhanvuoren alue

745

Pienvedet

X

Kunnostusojitukset

FI0900113

Ristiniemen lähteikkö

14

Lähteiköt

 

Kunnostusojitukset

FI0900123

Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

2 592

Luontotyypit. Edustava reittivesikokonaisuus.  Saukko.

X

Turvetuotanto, kunnostusojitukset

FI1001013

Salamajärvi

8 948

Luontotyypit (mm. pienvedet). Alueeseen sisältyy SPA-alue ”Heikinjärvenneva”, FI1001014.

 

 

FI0600032

Konnevesi-Kalaja-Niinivuori

15 260

Edustava karu, kirkasvetinen järvi. Planktonsiika. Saukko.  Linnusto, mm. kuikka ja selkälokki. Kansallispuisto.

 

Kaivostoiminta

Yhteensä

 

69093