4.4 Tulvariskien arviointi ja hallinta

Syksyllä 2007 voimaan astunut Euroopan unionin tulvadirektiivi (Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta, Eurooppa 2007) on antanut suuntaviivat tulviin varautumisen periaatteista ja velvoittaa jäsenmaita toimenpiteisiin tulvariskin pienentämiseksi. Tulvadirektiivin tarkoittamat toimet toteutetaan Suomessa tulvariskien hallintaa koskevaan lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) perustuen.

Tulvariskien hallinnalla tarkoitetaan sellaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joiden tavoitteena on arvioida ja vähentää tulvariskejä ja estää tai vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tulvariskien hallinnan suunnitteluun kuuluvat tulvariskien alustava arviointi sekä tulvakarttojen laatiminen merkittäville tulvariskialueille ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen niille vesistöille tai meren rannikon alueille, joilla on vähintään yksi merkittävä tulvariskialue (kuva 2). Hallintasuunnitelma sisältää tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä näiden toteuttamiseksi ehdotetut toimenpiteet. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon myös vesienhoidon tavoitteet.

Kuvassa esitetään tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet. Niitä ovat riskien alustava arviointi, tulvakartoitus, hallintasuunnitelmat ja toimenpiteiden toteutus, tässä järjestyksessä. Vaiheet toistuvat 6 vuoden välein.

Kuva 2. Tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet

Tulvariskien alustavassa arvioinnissa ELY-keskukset arvioivat tulvariskit kukin omalla alueellaan. Alustava arviointi tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tuolloin Keski-Suomen osalta Jyväskylään nimettiin merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien hallinnan toisella suunnittelukaudella Keski-Suomen ELY-keskus ei ehdottanut alueelleen yhtään merkittävää tulvariskialuetta vuonna 2018. ELY-keskusten ehdotukset merkittäviksi vesistö- ja meritulvariskialueiksi olivat kuultavina 9.4.–9.7.2018. Kuulemisen aikana alueen kunnilla, toiminnanharjoittajilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskialueista ja niiden nimeämisen perusteista. ELY-keskukset tarkistivat ehdotuksiaan saadun palautteen perusteella.

Maa- ja metsätalousministeriö nimesi 20.12.2018 merkittävät tulvariskialueet (22 kpl) ELY-keskusten ehdotuksien mukaisesti sekä asetti tulvaryhmät niille vesistöalueille, joiden alueella on merkittäviä tulvariskialueita. Tässä yhteydessä Jyväskylän keskusta ympärysalueineen lakkasi olemasta merkittävä tulvariskialue.

Merkittäville tulvariskialueille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää minne tulva voi levitä ja millaista vahinkoa se voi aiheuttaa. Tulvakarttojen tuli olla laadittuna 22.12.2019 mennessä. Tulvakartat ovat nähtävissä osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat.

Kaikille merkittävän riskialueen sisältäville vesistölle tai meren rannikon alueille on tehty myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään yhdessä sidosryhmien kanssa mietityt tulvariskien hallinnan tavoitteet ja toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään tulvan vahingollisia seurauksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, välttämättömyyspalveluille, yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, ympäristölle sekä kulttuuriperinnölle.

Maa- ja metsätalousministeriön nimeämät tulvaryhmät perustettiin hallintasuunnitelmien valmistelussa tarvittavaa viranomaisyhteistyötä varten. Tulvaryhmän tehtävänä oli viranomaisten yhteistyön järjestäminen ELY-keskusten, maakuntien liittojen, kuntien ja alueiden pelastustoimen kesken sekä muiden viranomaisten ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun vuorovaikutuksen avulla. Tulvaryhmä asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet, käsittelee tarvittavat selvitykset ja hyväksyy ehdotuksen hallintasuunnitelmaksi ja siihen sisältyviksi toimenpiteiksi.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisvaiheen kuulemisessa 2.11.2020–14.5.2021 oli mahdollisuus esittää mielipiteensä hallintasuunnitelmista ja siihen liittyvistä tulvariskien hallinnan tavoitteista, toimenpiteistä, ympäristöselostuksesta sekä suunnitelman toimeenpanosta. Tämä kuuleminen järjestettiin näin ollen samanaikaisesti vesienhoidon toimenpideohjelman kuulemisen kanssa. Samanaikaisesti kuultiin suunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy 22.12.2021 mennessä tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Hallintasuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.