13.3.1 Pohjavesien tilatavoitteet

Vesienhoidon tavoitteena on pohjaveden hyvä tila. Hyvä tila tarkoittaa pohjaveden hyvää määrällistä ja kemiallista tilaa tarkasteltavalla pohjavesialueella. Jos pohjaveden tila on huono, pyritään se muuttamaan hyväksi ja pysyttämään saavutettu hyvä tila. Kolmannella vesienhoitokaudella hyvä tila pyritään saavuttamaan viimeistään vuonna 2027. Tämä pyritään toteuttamaan estämällä ja rajoittamalla haitallisten ja pilaavien aineiden pääsyä pohjaveteen.

Keski-Suomen maakunnassa hyvän tilan saavuttaminen kolmannella kaudella vaatii pohjaveden suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä 21 huonossa kemiallisessa tilassa olevalla pohjavesialueella. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla pilaantuneen maaperän kunnostus tai talvisen tiesuolan käytön rajoittaminen. Yhdelläkään pohjavesialueella ei määrällistä tilaa ole arvioitu huonoksi, joten määrällisen tilan toimenpiteitä ei ole esitetty. Suojelu- ja kunnostustoimenpiteiden ohella tarvitaan myös määrällisen ja kemiallisen tilan selvitysten laajentamista varsinkin selvitystarvealueilla tai selvityskohteissa. Tällaiset selvitykset, yksittäiset havainnotkin, saattavat osoittaa pohjavesialueita riskinalaisiksi ja edelleen jopa huonotilaisiksi. Valitettavan usein riskinalaisuus ja huonotilaisuus paljastuu vasta ympäristöonnettomuus havaittaessa, esimerkiksi maahan sijoitettujen öljysäiliöiden rikkoutuessa ja vuotaessa maaperään ja edelleen pohjaveteen.

Keski-Suomen maakunnassa pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja ovat teollisuus ja yritystoiminta, liikenne ja siihen liittyvät toiminnot sekä yhdyskunnat ja siihen liittyvät toiminnot. Näitä toimintoja säätelevä lainsäädäntö ja ohjaava maankäytön suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä pohjaveden suojelussa.

Keski-Suomen maakunnassa on kolmannelle vesienhoitokaudelle esitetty yksi perustoimenpide: eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoituspäätösten mukaiset toimenpiteet (kolme pohjavesialuetta), yksi täydentävä toimenpide: pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla (kolme pohjavesialuetta) ja neljä muuta toimenpidettä: pilaantuneen maa-aluekohteen/pohjaveden riskinarviointi, puhdistussuunnittelu ja puhdistaminen (yhdeksän pohjavesialuetta), tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta (kahdeksan pohjavesialuetta), pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen (kaksi pohjavesialuetta) sekä pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen (yksi pohjavesialue).