14.1.1 Pintavesien toimenpiteet ja kustannukset

Taulukossa 51 on esitetty sektoreittain yhteenveto toimenpideohjelmassa esitetyistä pintavesien vesienhoitotoimenpiteistä sekä kustannuksista. Vesienhoidon toimenpiteiden kustannuksista on esitetty suunnittelukaudella tarvittavat investoinnit, suunnittelukauden viimeisen vuoden tai koko kauden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä ns. pääomitettu vuosikustannus, jolla tarkoitetaan investointien toimenpiteiden pitoajalle 3,5 %:n korolla laskettua annuiteettia lisättynä toimenpiteiden vuotuisilla käyttö- ja ylläpitokustannuksilla. Vesienhoidon toimenpiteiden nykyhetkeen diskontatut vuosikustannukset ovat Keski-Suomen toimenpideohjelman alueella noin 63 milj. € (taulukot 51 ja 52). Vesienhoidon investointikustannukset ovat vuosina 2022–2027 yhteensä noin 115 milj. €. ja käyttö- ja ylläpitokustannukset 55 milj. € vuodessa. Kustannuksista puuttuu teollisuuden ja maatalouden perustoimenpiteiden kustannukset, joita ei ole kerätty ELY-keskuksittain, vaan vesienhoitoalueittain. Keski-Suomen osalta kyseisten perustoimenpiteiden kustannukset sisältyvät Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmissa esitettyihin kustannuksiin.

Suurimmat vuosikustannukset syntyvät yhdyskuntien puhdistamojen jätevesien käsittelyn käytöstä ja ylläpidosta, joka kattaa noin 56 % vesienhoidon vuosikustannuksista. Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn osuus on noin 19 % ja maatalouden noin 19 % kokonaiskustannuksista. Turvetuotannon toimenpiteiden osuus on vähän vajaa 2 % ja metsätalouden vajaa 1,5 %. Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen -sektorin osuus on noin 1 % vesienhoidon vuosikustannuksista.

Taulukko 51. Arvio pintavesien sektorikohtaisista vesienhoidon vuosikustannuksista Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella. Kustannuksissa ei ole mukana maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteiden kustannuksia, jotka on kerätty vain vesienhoitoalueittain, ei ELY-keskuksittain.

Sektori

Vesienhoidon vuosikustannukset €/vuosi

Perustoimenpide

Muu perustoimenpide

Täydentävä toimenpide

Kaikki yhteensä

Haja-asutuksen jätevedet

7 118 000

 

4 932 000

12 050 000

Maatalous

   

11 664 400

11 664 400

Metsätalous

 

126 800

729 900

856 700

Turvetuotanto

 

1 070 800

25 000

1 095 800

Kalankasvatus

 

422 100

360

422 460

Vesistöjen kunnostus säännöstely ja rakentaminen

   

543 000

543 000

Yhdyskuntien jätevedet

36 193 000

 

105 000

36 298 000

Kaikki yhteensä

43 311 000

1 619 700

17 999 660

62 930 360

 

Taulukko 52. Pintavesien sektorikohtaisista vesienhoidontoimenpiteiden määrät sekä arvioidut kustannukset Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella (P=perustoimenpide, MP= muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide).

Sektori

Toimenpide

Yksikkö

Toimenpiteen  määrä

Investoinnit kaudella 2022-2027 (1000 €)

Käyttö- ja ylläpito-kustannukset  vuodessa

(1 000 €)

Vuosi-kustannus (1 000 €)

Yhdyskunnat

Laitosten käyttö ja ylläpito (P)

asukasta

229 520

-

34 743

34 743

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (P)

lkm

7

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (P)

lkm

4

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Viemärin vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen (P)

lkm

22

26 665

-

1 450

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (T)

asukasta

7 145

-

105

105

Puhdistamoiden sulkeminen ja jätevesien käsittelyn keskittäminen (T)

asukas-vastineluku AVL

16 465

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal -vesiensuojelusopimuksen keinoin (T)

lkm

1

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen (T)

lkm

7

ei arvioitu

 

 

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito (P)

kiinteistöä

14 848

70 180

7 118

7 118

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen (T)

kiinteistöä

9 254

 

 

4 932

Teollisuus

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen

Vesimuodos-tumien määrä

5

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Riskienhallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen

Suunnitelmat (lkm)

2

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen aineiden

Tarkkailu-ohjelmat (lkm)

2

ei arvioitu

ei arvioitu

ei arvioitu

Turvetuotanto

Turvetuotannon vesiensuojelun perusrakenteet (MP)

ha

tuotantoaluetta

5 206

194,2

541,4

555,2

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta (MP)

ha

tuotantoaluetta

107

 

3,9

3,9

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla (MP)

ha

tuotantoaluetta

486

 

48,6

48,6

Turvetuotantoalueen virtaaman säätö (MP)

ha

tuotantoaluetta

5 206

26,6

41,6

43,5

Kemiallinen käsittely, kesä (MP)

ha

tuotantoaluetta

94

 

16,5

16,5

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen (MP)

ha

tuotantoaluetta

118

 

24,2

24,2

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla (MP)

ha

tuotantoaluetta

2 763

572,4

277,2

317,5

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta (MP)

ha

tuotantoaluetta

978

 

14,7

14,7

Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei pumppausta (MP)

ha

tuotantoaluetta

209

47,6

3,1

6,5

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla (MP)

ha

tuotantoaluetta

390

17,4

39

40,2

Pienkemikalointi, ympärivuotinen (T)

ha

tuotantoaluetta

5

 

1

1

Kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi (T)

ha

tuotantoaluetta

108

194,4

10,9

24,5

Kalankasvatus

Sisävesilaitosten vesiensuojelun tehostaminen ympäristösuojelulain 89 § mukaisessa luvan muutoksen tarveharkinnassa (MP)

Laitosten lkm

6

3 000

61,4

422,1

Koulutus ja neuvonta (T)

Henkilöä/vuosi

2

 

0,36

0,36

Maatalous (mukana ei ole perustoimenpiteitä, joiden kustannukset on arvioitu vesienhoitoalue kohtaisesti)

Suojavyöhykkeet (T)

ha/v

2 283

-

799,1

799,1

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit (T)

ha/v

4 481

-

667,7

667,7 

Luonnonmukainen peruskuivatus (T)

hankkeiden lkm/kausi

12

450

-

39,1

Kosteikot (T)

ha/kausi

140

1 015

64,4

152,5

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto (T)

ha/v

14 800

-

2497,2

2497,2

Talviaikainen kasvipeite (T)

ha/v

73 935

-

3 696,8

3 696,8

Kerääjäkasvit (T)

ha/v

7 400

-

740

740

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen (T)

ha/v

2 500

-

87,5

87,5 

Lannan prosessointi (T)

m3/vuosi

30 000

 

60

60

Lannan prosessoinnin investoinnit

laitos tai laitteisto lkm/kausi

2

1000

-

86,8

Lannan ympäristöystävälliset levitysmenetelmät (T)

ha/v

5 800

-

203

203

Maatalouden tilakohtainen neuvonta (T)

tilaa/vuosi

300

-

159

159

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla (T)

ha/kausi

292

690

20,4

80,3

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet (T)

ha/v

6844

-

2395,4

2395,4

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa (MP)

ha/kausi

11 016

826

55,1

126,8

Uudistushakkuiden suojakaista

ha/kausi

1386

5 953

76,2

593,1

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen -Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu

ha/vuosi

9 000

 

72

72

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen  - Vesiensuojelurakenteiden toteuttaminen

kpl/kausi

150

270

0

23,4

Koulutus ja neuvonta

henkilöä/vuosi

230

 

41,4

41,4

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue > 100 km2)

Vesi-
muodostumien määrä

28

967

23

91

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue < 100 km2)

Vesi-
muodostumien määrä

7

131

3

12

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus alle 1 m)

Rakenteiden lukumäärä

11

216

4

19

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1–5 m)

Rakenteiden lukumäärä

18

1386

35

155

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus yli 5 m)

Rakenteiden lukumäärä

2

1186

32

115

Säännöstelykäytännön kehittäminen

Vesimuodostumien määrä

1

139

3

13

Pienten virtavesien elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 200 km2), aluetoimenpide

Vesimuodostumien määrä

1

29

1

3

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala > 5 km2)

Vesimuodostumien määrä

1

80

25

31

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala < 5 km2)

Vesimuodostumien määrä

9

477

40

74

Erityisalueiksi nimettyjen Natura-alueiden kunnostus

Vesimuodostumien määrä

1

68

12

7

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa

Vesimuodostumien määrä

1

115

3

11

Energiamenetys (9 kalatietä), 4 snt kWh, minimitarve 0,3 ja 0,5 m³/s 6 kk

 

 -

 -

-

12 

Yhteensä 

 

 

 

115 896

54 865

62 930