6.2.4 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen

Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesistöjä on muokattu ja muutettu ruoppaamalla, perkaamalla, räjäyttämällä, kanavoimalla, padottamalla, kaivamalla, vedenotolla, ojittamalla, pengertämällä, täyttämällä, säännöstelemällä, kuormittamalla, allastamalla, pakottamalla virtavesi putkeen sekä rakentamalla erilaisia rakenteita, rakennuksia ja laitoksiakin.

Pintavesien kannalta voimakkaimmat muutokset ovat tapahtuneet aikajaksolla 1850–1970. Silloin vesiämme myllerrettiin enemmän kuin siihen mennessä yhteensä. Suurimpiin vesistöihin ruopattiin liikenneväyliä, joidenkin vesistöjen välille puhkaistiin uusia laskureittejä ja kaivettiin kanavia. Yksi radikaaleimmista muutostekijöistä oli metsätalouden käyttämä irtouitto. Valtaosa Keski-Suomenkin virtavesistä perattiin uittoväyliksi. Myös monet maakunnan suurkosket padottiin ja valjastettiin energiatuotannon palvelukseen. Voimataloushyötyjä tehostettiin vielä säännöstelemällä. Tehtyjen muutostoimien seurauksena Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella hävitettiin kokonaan kymmenittäin koskialueita.

Myös metsä- ja maatalous sekä uusimpana käyttömuotona turvetuotanto ovat haitallisesti vaikuttaneet veden laadun lisäksi myös valuma-alueiden vesimääriin. Tyypillisinä esimerkkeinä mainittakoon erilaiset kuivatushankkeet, imeyttävän turvekerroksen poistaminen ja kaikki muutkin uoman lähirantaa vahingoittavat toimet.

Miltei kaikkia edellä mainittuja vedenkäyttömuotoja ja niistä aiheutuneita hydrologis-morfologisia muutoksia esiintyy lähes jokaisella suunnittelun osa-alueella.

Hyvää huonommassa hydrologis-morfologisessa tilassa on Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen jokimuodostumista 103 kpl (69 %) ja järvimuodostumista 18 kpl (6 %, kuva 11). Kuvassa 12 on esitetty suunnittelualueiden vaellusesteet ja kalatiet.

Kuvassa on kartta toimenpideohjelma-alueesta. Siihen on merkitty eri väreillä joki- ja järvimuodostumien hydrologis-morfologinen tila ja voimakkaasti muutetut vedet.

Kuva 11. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesistöjen hydrologis-morfologinen tila.

Kuvassa on esitetty toimenpideohjelma-alueen vaellusesteet ja kalatiet kartalla. Eri värikoodeilla on eritelty kalatiet, kulkua haittaavat vaellusesteet ja merkittävät vaellusesteet.

Kuva 12. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vaellusesteet ja kalatiet.