5.2.4 Vedenhankinta-alueet

Vedenhankintavesistöjä on Keski-Suomessa neljä: Ala-Keitele, Tuomiojärvi, Leppävesi ja Kuusvesi. Tuomiojärvestä ja Leppävedestä otetaan pintavettä Jyväskylän kaupungin verkostoon. Jyväskylän verkostoon tehdään tekopohjavettä Leppävedestä Kaivoveden tekopohjavesilaitoksella ja Kuusvedestä Vuonteen tekopohjavesilaitoksella. Äänekosken Valion tehtaat ottaa vettä Ala-Keiteleestä sekä lisäksi myös pohjavettä. Veden-hankintavesistöjen ekologinen tila on kaikissa muodostumissa hyvä.

Erityisiä vedenhankinta-alueita ovat myös 1-luokan ja 1E-luokan pohjavesialueet. Tiedot vedenottamoista, vedenottoluvista ja vedenottomääristä on tallennettu vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI). Pohjavesialueiden rajaukset sekä tiedot sijainnista, arvioidusta antoisuudesta ja seurannasta on puolestaan tallennettu ympäristöhallinnon ylläpitämään pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Taulukossa 7 on esitetty Keski-Suomen vedenottotietoja vuosilta 2015–2019 koskien vedenottoa talousvedeksi tai elintarviketeollisuuden käyttöön.

Taulukko 7. Talousveden ja elintarviketeollisuuden vedenotto Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumista. Tiedot otettu VEETI-järjestelmästä sekä Valion tehtaiden osalta saatu Äänekosken kaupungilta.

 

Otetun veden määrä (m3/v)

2015

2016

2017

2018

2019

Tuomiojärvi (Viitaniemen pintavesilaitos)

2 057 212

2 418 858

2 386 580

2 389 158

2 977 047

Leppävesi (Janakan vedenkäsittelylaitos)

1 771 778

1 537 976

942 871

1 000 481

989 292

Ala-Keitele (Valionranta), Valion tehtaat

104 613

182 480

94 923

122 502

91 677

Pohjaveden otto, Valion tehtaat

45 870

43 912

43 064

39 789

39 578

Kuusvesi, Vuonteen tekopohjavesilaitos

3 755 016

3 755 016

3 755 016

3 755 016

3 755 016

Leppävesi, Kaivoveden tekopohjavesilaitos

ei tietoa

ei tietoa

948 720

912 001

996 861

Pohjaveden otto

7 731 851

7 382 638

7 123 915

5 291 102

5 544 227

Kalliopohjavesi

26 440

26 911

28 632

37 350

39 150