14.3.1 Pintavesien ekologisen tilan saavuttaminen

Vesienhoidon kolmannen suunnittelukierroksen yhteydessä on tehty pintavesien ekologisen tilan riskinarviointi kaikille tarkastelluille vesimuodostumille uusimpien luokittelutulosten ja vesimuodostumiin kohdistuvien paineiden pohjalta. Toimenpideohjelmassa esitetään toimenpiteitä vesimuodostumille, jotka eivät ole hyvässä tilassa tai joissa on riski hyvän ja erinomaisen tilan heikkenemiselle. Toimenpiteillä pyritään saavuttamaan hyvä ekologinen tila viimeistään vuonna 2027 sekä turvaamaan hyvän ja erinomainen tilan säilyminen.

Kaikille pintavesimuodostumille, joiden ekologinen tila ei ole hyvä, on arvioitu tavoitetilan saavuttamisen aikataulu ja arvioitu poikkeaman syyt. Keski-Suomessa poikkeamat on perusteltu teknisellä kohtuuttomuudella tai luonnonolosuhteiden ylivoimaisuudella. Toimenpiteistä huolimatta on täysin mahdollista, että kaikissa vesimuodostumissa ei tulla saavuttamaan hyvää ekologista tilaa viimeistään vuonna 2027. Näille vesimuodostumille on voitu asettaa aikataulupoikkeama luonnonolosuhteiden perusteella vuoden 2027 jälkeen. Keski-Suomessa ei ole käytetty tätä mahdollisuutta.

Keski-Suomen pintavesien ekologista tilaa koskevien aikataulupoikkeamien määrät on esitetty taulukossa 57 ja kuvassa 30. Vuoden 2021 jälkeen hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää Keski-Suomessa jatkoaikaa 122 vesimuodostumalle. Selvästi suurin syy poikkeamien käyttöön on suuresta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen sekä hydrologis-morfologiset paineet. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei heti näy ekologisessa tilassa, vaan vesistön toipuminen vaatii aikaa.

Taulukko 57. Ekologisen tilatavoitteen saavuttamisen aikataulupoikkeamat ja poikkeamisen syyt Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueella. Yhden vesimuodostuman poikkeamaan voi kohdistua molempia syitä (luonnonolosuhteet/tekniset syyt).

 

Tilatavoite saavutettu

 

 

 

(vesimuodostumien lkm)

Tavoitetila saavutetaan viimeistään vuonna 2021

 

(vesimuodostumien lkm)

Tavoitetila saavutetaan viimeistään vuonna 2027

 

(vesimuodostumien lkm)

Vesimuodostumien määrä

yhteensä

Järvet

264

6

55

325

Luonnonolosuhteet

 

6

55

61

Tekniset syyt

 

 

6

6

Joet

83

 

67

150

Luonnonolosuhteet

 

 

41

41

Tekniset syyt

 

 

40

40

Kaikki muodostumat

347

6

122

475

 

Kartta toimenpideohjelma-alueesta, jossa on esitetty pintavesimuodostumat eri väreillä sen mukaan onko ekologinen tilatavoite saavutettu, saavutetaanko se viimeistään vuonna 21 vai viimeistään vuonna 2027.

Kuva 30. Arvioitu ekologisen tilan saavuttaminen Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen pintavesissä.