9.1 Keski-Suomen pohjavesialueet

Pohjavesienhoidossa tarkasteltavat vesimuodostumat ovat pohjavesimuodostumia. Pohjavesimuodostuma on käytännössä sama kuin pohjavesialue. Jokainen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialue on siis myös pohjavesimuodostuma. Tässä toimenpideohjelmassa käytetään ‘pohjavesimuodostuma’ -käsitteen sijasta kuitenkin ‘pohjavesialue’ -käsitettä. 

Pohjavesialueet sijaitsevat erilaisilla maankamaran muodostumilla. Pääosa niistä on sora- ja hiekkamuodostumilla, kuten harju- ja reunamuodostumilla. Osa pohjavesialueista sijaitsee moreenimuodostumilla ja osa kallioperän muodostumilla. 

Pohjavesialue rajaa maankamarasta yhtenäisen osan, jonka vedenvälityskyky on riittävä vedenhankintaan. Maaperässä vedenvälityskykyä säätelevät huokoisuus, kallioperässä rakoilu tai ruhjeisuus. Vedenvälityskyky yleensä kasvaa, kun huokosten, rakojen tai ruhjeiden tilavuus ja yhteydet toisiinsa kasvavat. Sora- ja hiekkamuodostumilla rajataan pohjavesialueen sisäpuolelle lisäksi pohjaveden muodostumisalue. Tällä alueella maankamara läpäisee vettä vähintään yhtä hyvin kuin hienorakeinen hiekka. Tätä aluetta voidaan kutsua myös akviferiksi, joskin jotkut tarkoittavat akviferilla koko pohjavesialuetta. Moreeni- ja kallioperämuodostumilla tällaisen alueen arvioiminen on vaikeaa eikä niillä yleensä ole sitä määritelty. 

Vesienhoidossa käsitellään vedenhankintaa varten tärkeät (1-luokka), vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet, joiden pohjavedestä myös jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E-luokka), muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet (2-luokka), muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, joiden pohjavedestä myös jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (2E-luokka) ja pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-luokka) (taulukko 33, kuva 23). Pohjavesienhoidon käsitteitä on kuvattu pohjavesienhoidon määritelmiä -kohdassa.

Taulukko 33. Keski-Suomen maakunnan pohjavesialueet (15.9.2021).

Pohjavesialueiden luokat eri alueilla

 

Pohjavesialueiden 

lukumäärä yhteensä, kpl 

Pohjavesialueiden

pinta-ala yhteensä, km²

Pohjaveden laskennallinen

määrä yhteensä, m³/vrk

Keski-Suomi 

234 

484,83 

185 935 

1-luokka 

97 

160,64 

64235 

1E-luokka 

25 

128,43 

53950 

2-luokka 

75 

106,53 

33950 

2E-luokka 

28 

80,19 

31450 

E-luokka 

9,03 

2350 

VHA2 

207 

423,74 

165 300 

1-luokka 

85 

137,42 

55560 

1E-luokka 

24 

118,99 

49990 

2-luokka 

64 

88,25 

28400 

2E-luokka 

26 

70,64 

29150 

E-luokka 

8,45 

2200 

VHA3 

27 

61,08 

20 635 

1-luokka 

12 

23,22 

8675 

1E-luokka 

9,45 

3960 

2-luokka 

11 

18,28 

5550 

2E-luokka 

9,55 

2300 

E-luokka 

0,58 

150 

Kuvaan on piirretty Keski-Suomen maakunnan pohjavesialueet. Pohjavesialueet on määritetty niiden vedenhankinnallisten ominaisuuksien mukaan. Myös niiden ekosysteemejä ylläpitävät ominaisuudet on huomioitu määrittelyssä. Pohjavesialueet on jaettu tämän perusteella viiteen luokkaan: 1, 1E, 2, 2E ja E.

Kuva 23. Keski-Suomen 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet.