10 Pohjaveden tilaan vaikuttava toiminta

Runsaimmat ja laadukkaimmat pohjavesivarat sijaitsevat sora- ja hiekkamuodostumissa. Tällaisille alueilla sijaitsevat useimmat pohjavesialueet. Näillä alueilla on toisaalta usein myös ihmistoimintoja, koska nämä maaperämuodostumat ovat vakaita rakennuspohjia ja koostuvat sopivista rakennusaineksista. Monet näistä ihmistoiminnoista saattavat kuitenkin heikentää pohjaveden laatua ja määrää.

Ihmistoimintojen aiheuttamaa uhkaa pohjavedelle voidaan arvioida eri mittareilla. Näitä ovat esimerkiksi erilaisten ihmistoimintojen lukumäärä pohjavesialueella tai ihmistoimintojen luonnontilasta muuttama pinta-ala pohjavesialueella. Ihmistoimintojen lukumäärä- ja pinta-alatietoja on kerätty eri tietokannoista. Näitä ovat ympäristöhallinnon HERTTA-, VAHTI-, VEETI-, VELVET- ja MATTI-tietokannat, maa- ja metsätaloushallinnon tietopalvelukeskuksen (TIKE) maatilatietokanta sekä CORINE-aineisto. HERTTA-tietokannan POVET-osio sisältää tiedot pohjavesialueista ja -asemista. VAHTI-tietokanta on valvonta- ja kuormitustietokanta, johon on tallennettu tiedot ympäristösuojelulainsäädännön mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. VEETI-tietokanta on vesihuoltolaitoksille suunniteltu vesihuollon tietojärjestelmä, jolla tarkastellaan vesihuoltolaitosten omaa toimintaa ja seurantaa. VELVET-tietokanta on vesihuoltolaitostietokanta, johon on tallennettu tiedot vedenottamoista, vedenotosta ja vedenkäsittelystä sekä vesihuoltoverkostosta. MATTI-tietokanta on tehty mahdollisesti pilaantuneiden alueiden tilan seuraamiseksi ja siihen on tallennettu tiedot esimerkiksi näiden alueiden nykyisistä tai aiemmista ihmistoiminnoista sekä ympäristöolosuhteista. Maatilatietokantaan on tallennettu tiedot maatiloista, maankäyttölajien pinta-aloista ja niiden muutoksista sekä kotieläintaloudesta ja kasvinviljelystä. CORINE-aineisto on yhtenäinen tietokanta koko Euroopan alueen maankäyttötavoista ja maanpeitteen laadusta.