2.5 Yhteenveto suunnittelualueen toimenpiteistä

Suunnittelualueella arvioidut toimenpiteiden kustannukset ovat suuruusluokkaa 50 miljoonaa euroa vuodessa (taulukko 2.25). On kuitenkin huomattava, ettei kaikkia kustannuksia ole arvioitu ja osa kustannuksista, kuten maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteiden kustannukset, on esitetty vain koko vesienhoitoaluetta koskevina arvioina vesienhoitosuunnitelmassa.

TOIMENPITEIDEN JAOTTELU

 

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin.

 

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin.

 

Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää lainsäädännön velvoitteet.

Valokuva, jossa entiselle turvetuotantoalueelle tehty kosteikkoalue.

Taulukko 2.25. Kalajoelta Temmesjoelle ulottuvalle suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Kaikkia kustannuksia ei ole arvioitu. Merkittävimmät puuttuvat suunnittelualuekohtaiset tiedot koskevat maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteitä. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.

Sektori

Toimenpide

Määrä

Yksikkö

Investointi-kustannus

(€)

Käyttö-kustannus

(€/vuosi)

Vuosi-kustannus

(€)

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen /T

976

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

7 448 000

 

451 899

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito /P

5 722

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

 

3 128 150

3 128 150

Happamuuden torjunta

 

 

 

Happamien sulfaattimaiden nurmet /T

2 200

ha

110 000

                    110 000

Kuivatusolojen säätö happamuuden torjunnassa /T

350

ha/kausi

200 000

39 500

53 572

Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa /T

20 000

ha/kausi

23 000 000

2 400 000

4 396 976

Sulfaattimaiden riskikartoitus /T

17 900

ha/vuosi

0

447 500

447 500

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet /T

23 380

ha

0

8 183 000

8 183 000

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnon­mukaisesti viljelty pelto /T

40 000

ha

 0

6 400 000

6 400 000

Kerääjäkasvit

38 000

ha

 0

3 800 000

3 800 000

Kosteikot

664

ha/kausi

5 800 000

305 440

809 025

Lannan prosessointi /T

295 000

m3/v

 0

590 000

590 000

Lannan ympäristöystävälliset levitys­menetelmät /T

37 000

ha

 0

1 295 000

1 295 000

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit

6 000

ha

 0

1 473 000

1 473 000

Luonnonmukainen peruskuivatus /T

12

hankkeita/kausi

450 000

 

39 071

Maatalouden tilakohtainen neuvonta /T

700

hlö/vuosi

 

280 000

280 000

Maatalouden uudet vesiensuojelumene­tel­mät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) /T

25 000

ha/kausi

8 030 000

 0

1 271 788

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen /T

8 000

ha

 0

280 000

280 000

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla /T

2 750

ha/kausi

12 650 000

192 500

1 290 837

Suojavyöhykkeet/T

5 500

ha

 0

1 925 000

1 925 000

Talviaikainen kasvipeiteT

137 500

ha

 0

6 875 000

6 875 000

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa /MP

34 800

ha/kausi

2 610 000

174 000

400 613

 

Metsätalouden koulutus ja neuvonta /T

375

henkilöä/vuosi

 0

67 500

67 500

 

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen /T

13 333

ha/vuosi

 0

106 664

106 664

 

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen /T

800

rakenteita/kausi

1 440 000

 0

125 028

 

Uudistushakkuiden suojakaistat /T

720

ha/kausi

3 092 400

39 600

308 097

Teollisuus ja

kaivokset

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen /P

2

vesimuodostumien määrä

-

-

-

 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen / P

2

suunnitelmien määrä

-

-

-

 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen / P

1

tarkkailuohjelmien määrä

-

-

-

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta /MP

150

ha tuotantoaluetta

 0

5 400

5 400

 

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla /MP

61

ha tuotantoaluetta

 0

4 148

4 148

 

Kemiallinen käsittely, ympärivuotinen. /MP

149

ha tuotantoaluetta

 0

30 843

30 843

 

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla /MP

667

ha tuotantoaluetta

270 000

42 156

61 153

 

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta /MP

24

ha tuotantoaluetta

 0

360

360

 

Ojittamaton pintavalutuskenttä, ei pumppausta /MP

72

ha tuotantoaluetta

 0

1 080

1 080

 

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla /MP

3 102

ha tuotantoaluetta

 0

210 936

210 936

 

Vesiensuojelun perusrakenteet

5 478

ha tuotantoaluetta

73 000

569 712

574 848

 

Virtaaman säätö /MP

4 840

ha tuotantoaluetta

 

38 720

38 720

Vesi-rakentaminen, säännöstely ja vesistö-kunnostukset

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2) /T

35

vesimuodostumien määrä

3 030 000

84 500

297 687

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2) /T

12

vesimuodostumien määrä

840 000

24 000

83 102

 

Pienten virtavesien elinympäristö-kunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide) /T

6

vesimuodostumien määrä

120 000

6 000

14 443

 

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m) /T

4

rakenteiden määrä

130 000

4 900

14 045

 

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) /T

15

rakenteiden määrä

1 575 000

46 500

157 313

 

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus >5 m) /T

1

rakenteiden määrä

800 000

15 000

71 288

 

Säännöstelykäytännön kehittäminen /T

19

vesimuodostumien määrä

639 999

67 500

112 525

 

Vesirakentamisen haittojen vähentäminen järvi- ja rannikkovesimuodostumissa /T

1

vesimuodostumien määrä

60 000

1 000

5 221

 

Muu suoraan vesistöön kohdistuva toimenpide /T

2

vesimuodostumien määrä

60 000

1 500

5 721

 

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) /T

3

vesimuodostumien määrä

815 000

53 000

110 343

 

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) /T

6

vesimuodostumien määrä

470 000

51 500

84 569

 

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide) /T

15

vesimuodostumien määrä

1 050 000

15 000

88 879

 

Muu toimenpide /T

3

vesimuodostumien määrä

520 000

 

63 873

Yhdyskunnat

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat) /T

5 700

asukasta muuttuvan luvan piirissä

 0

951 900

951 900

 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautu­misen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat) /P

1

suunnitelmien määrä

 -

 -

 -

 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat) /P

2

tarkkailuohjelmien määrä

 -

 -

 -

 

 Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen /P 

3

saneeraavien laitosten määrä

127 000

 0

6 905

Yhteensä

 

 

 

75 300 399

40 337 509

47 103 022

 

Valokuva, jossa Piipsjärven kalatie.