7.4.22 Möykkylä-Mäntylampi, Raahe

Möykkylän-Mäntylammen pohjavesialue sijaitsee Vihannin keskustasta luoteeseen. Pohjavesialue kuuluu osana luode–kaakko-suuntaiseen Vihannin harjujaksoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 11,31 km2, josta muodostumisaluetta 2,61 km2. Maaperä on harjun keskiosassa kivistä hiekkaa ja soraa, jonka vedenläpäisevyys on kohtalainen, paikoin hyvä. Reunaosilla maaperä on hienorakeisempaa ja heikommin vettä läpäisevää. Varsinkin alueen itäpäässä hiekkoja esiintyy soiden turvekerrosten alla moreenin päälle laajalti levinneenä. Muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 2 500 m3/vrk. Alueen länsiosassa pohja­vesiolot ovat ainakin osittain synkliiniset (vettä kerääntyy ympäristöstä) ja veden päävirtaussuunta on länsiluoteeseen. Itäosassa veden luonnollinen päävirtaussuunta on itäkaakkoon ja varsinkin täällä pohjavettä purkautuu reuna-alueen soille.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesien tehokasta hyväksikäyttöä vaikeuttaa paikoitellen veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus. Muilta ominaisuuksiltaan vesi on hapanta ja pehmeää. Pohjavesialueella sijaitsevasta seitsemästä vedenottamosta kolme on viime vuosina ollut käytössä. Vettä otetaan noin 1 200 m3/vrk. Pääasiallisia pohjaveden riskitekijöitä ovat liikenne ja tienpito, maa-ainesten otto sekä asutus. Pohjavesialueen halki kulkee kantatie 88. Tiesuolauksen on havaittu nostaneen pohjaveden kloridipitoisuutta ja pitoisuus ylittää paikoin sallitut raja-arvot. Alue on ollut pitkään intensiivisen maa-ainesten oton kohteena, minkä seurauksena pohjaveden yläpuoliset suojamaakerrokset ovat paikoin ohuita ja jälkihoitotoimenpiteet puutteellisesti suoritetut. Alue on kokonaisuudessaan hyvässä määrällisessä ja laadullisessa tilassa.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 1999 laadittu suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2018. Vesienhoitokauden 2022–2027 toimenpiteiksi on esitetty suolauksen vähentämistä ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtymistä neljän kilometrin matkalla. Liikenteen liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa sekä öljysäiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.