6.7 Toimenpiteiden määrät ja kustannukset

Suoraan rannikkoalueelle ja rannikkovesiin kohdistuvien toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat suuruusluokkaa 54 miljoonaa euroa vuodessa (taulukko 6.9). On kuitenkin muistettava, että etenkin valuma-alueilla tehtävät toimenpiteet vaikuttavat rannikkovesien tilaan. Ne on käsitelty suunnittelualueittain. Lisäksi on huomioitava, ettei kaikkia kustannuksia ole arvioitu ja osa kustannuksista, kuten maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteiden kustannukset, on esitetty vain koko vesienhoitoaluetta koskevina arvioina vesienhoitosuunnitelmassa.

TOIMENPITEIDEN JAOTTELU

 

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;

 

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;

 

Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 6.9. Rannikkovesiin tai suoraan niihin vaikuttaviin toimintoihin kohdistettavat toimenpiteet 2022–2027. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide. Kaikkia kustannuksia ei ole arvioitu. Merkittävin rannikkoalueelta puuttuva tieto on teollisuuden perustoimenpiteiden kustannukset, jotka on arvioitu vain koko vesienhoitoalueelle. Taulukossa ei ole mukana toimenpiteitä, jotka toteutetaan rannikkovesiin laskevien jokien valuma-alueilla.

Sektori

Toimenpide

Määrä

Yksikkö

Investointi-kustannus

(€)

Käyttö-kustannus

(€/vuosi)

Vuosi-kustannus

(€)

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen /T

30

viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

192 000

0  

11 649

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito /P

280

viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

0  

47 500

47 500

Kalankasvatus

Vesiviljelyn koulutus ja neuvonta/T

1

 

 0

180

180

Teollisuus

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen /P

5

vesimuodostumien määrä

-  

-  

-  

 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen / P

7

suunnitelmien määrä

-  

-  

-  

 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen / P

1

tarkkailuohjelmien määrä

-  

-  

-  

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Säännöstelykäytännön kehittäminen /T

2

vesimuodostumien määrä

25 000

 0

1 759

Yhdyskunnat

Hulevesien hallinnan käsittelyn tehostaminen /T

5

rakenteiden määrä

250 000

0  

17 590

 

Laitosten käytön ja ylläpidon tehostaminen (yhdyskunnat) /T

268 400

asukasmäärä muuttuvan luvan piirissä

0  

52 824 400

52 824 400

 

Riskien hallinta ja häiriötilanteisiin varautu­misen suunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen (yhdyskunnat) /P

                    8

suunnitelmien määrä

-  

-  

-  

 

Ravinteiden poiston vapaaehtoinen tehostaminen Green Deal vesiensuojelusopimuksen keinoin/T

                    4

laitosten määrä

-  

-  

-  

 

Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden hallinnan tehostaminen (yhdyskunnat) /P

                    3

tarkkailuohjelmien määrä

-  

-  

-  

 

 Viemärien vuotovesien vähentäminen ja suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen/P 

                  18

saneeraavien laitosten määrä

11 088 000

0  

602 869

 

Muu toimenpide

1

selvitysten määrä

10 000

0  

1 876

Yhteensä

 

 

 

11 565 000

52 872 080

53 507 823