7.4.16 Hangaskangas, Oulu

Pohjavesialue sijaitsee Oulun keskustan itäpuolella Pikkaralassa. Pohjavesialue muodostuu laajasta ja suhteellisen tasaisesta harjusta, jonka aines on hiekkavaltaista. Alueen kokonaispinta-ala on 9,85 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 6,27 km2. Harjun ydinosa sisältää ainesta karkeasta hiekasta kiviseen soraan. Länsiosassa karkeat kerrokset ovat ilmeisesti ohuita ja vähäisiä. Moreeni­kerrokset peittävät monin paikoin harjuainesta. Hienoa hiekkaa ja silttiä sisältävät rantakerrostumat ovat yleisiä alueen pintaosissa sekä laajalti reunaosissa. Pohjavettä muodostuu arviolta 4 000 m3/vrk. Luonteeltaan pohjavesialue on antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava. Pohjavettä purkautuu paikoitellen harjun reuna-alueelle. Pohjavesialueen kaakkoisreunalla pohjaveden on todettu olevan paineellista.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Laadultaan pohjavesi on jokseenkin hyvää lukuun ottamatta alueen luoteis- ja kaakkoisosia, missä rauta­pitoisuudet ovat korkeita. Alueella on viisi vedenottamoa, joista yksi on ollut poissa käytöstä korkean rautapitoisuuden vuoksi vuodesta 1995. Tie nro 22 (Oulu-Kajaani) kulkee pohjavesialueella 3,8 kilometrin matkalta, josta varsinaisella muodostumis­alueella ja sen rajalla noin 1,8 kilometriä. Merkittäviä riskitekijöitä ovatkin sekä maanteitse että rautatietä pitkin tapahtuvat kuljetukset. Alueen itä- ja kaakkoisosaan, pääasiassa muodostumisalueen ulkopuolelle, sijoittuu maataloutta ja asutusta. Alueella on useita maa-ainesten­ottoalueita, mutta voimassa olevia ottolupia on vain yksi. Lisäksi alueella on toiminnassa oleva polttoaineiden jakeluasema ja tiilitehdas. Yhtenä riskitekijänä voidaan pitää maanalaisia öljysäiliöitä. Viime vuosina ei ole todettu ympäristönlaatunormit ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2004. Vesienhoidon toimenpiteinä esitetään sen päivittämistä sekä tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallintaa. Vesilaitoksen ja toiminnanharjoittajien tulee jatkaa pohjaveden tarkkailua.