7.4.19 Kirkonkylä, Puolanka

Pohjavesialueen kohdalle sijoittuu osittain Puolangan keskustaajama. Pohjavesialueen koko on 1,39 km2, josta varsinaista muodostumisaluetta 0,67 km2. Pohjavesialue muodostuu etupäässä kivisestä sorasta ja hiekasta. Pohjoisreunalla on hienoa hiekkaa ja silttiä. Alueella muodostuu laskennallisen arvion mukaan pohjavettä noin 500 m3/vrk.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesialueella sijaitsee Puolangan varavedenottamo. Alueen pohjavedelle muodostavat riskin pilaantuneen maaperän kohteet, kuten vanha tielaitoksen varikko ja Metsähallituksen varastoalue. Varikkoalue on kunnostettu, mutta jälkitarkkailussa kohteen lähistön pohjavedessä on yhä todettu öljyhiilivetyjä. Muun muassa tämän perusteella muodostuma on luokiteltu riskipohjavesialueeksi. Lisäksi alueella on useita öljysäiliöitä ja tiesuolavarasto. Vedenottamolla vedenlaatu on hyvä ja pohjaveden voidaan katsoa olevan hyvässä määrällisessä ja kemiallisessa tilassa.

Toimenpiteet

Pohjavesialueella sijaitsevalla Matti-kohteella tulee tehdä maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvitys. Aiemmin kunnostetun PIMA-kohteen pohjavesitarkkailua jatketaan, ja alueella tulee tehdä lisäselvityksiä, mikäli seurannassa havaitaan nousevia öljyhiilivetypitoisuuksia. Myös tiesuolauksen vähentäminen ja vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen on nähty tarpeellisena 1,1 km matkalta. Kiinteistökohtaisten öljysäiliöiden kuntoarvioinneissa, kunnostuksissa ja purkamisessa ohjataan hyödyntämään kotitalousvähennystä.