3.5 Yhteenveto suunnittelualueen toimenpiteistä

Oulujoen vesistön suunnittelualueelle esitettyjen toimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat noin 11 miljoonaa euroa vuodessa (taulukko 3.27). On kuitenkin huomattava, ettei kaikkia kustannuksia ole arvioitu, ja osa kustannuksista, kuten maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteiden kustannukset, on esitetty vain koko vesienhoitoaluetta koskevina arvioina vesienhoitosuunnitelmassa.

TOIMENPITEIDEN JAOTTELU

 

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;

 

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;

 

Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää lainsäädännön velvoitteet.

Taulukko 3.27. Oulujoen vesistön suunnittelualueelle esitetyt toimenpiteet 2022–2027. Kaikkia kustannuksia ei ole arvioitu. Merkittävimmät puuttuvat suunnittelualuekohtaiset tiedot koskevat maatalouden ja teollisuuden perustoimenpiteitä. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide.

Sektori

Toimenpide

Määrä

Yksikkö

Investointi-kustannus

(€)

Käyttö-kustannus

(€/vuosi)

Vuosi-kustannus

(€)

Haja-asutus

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen /T

782

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

5 876 000

-  

356 518

 

Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito /P

5 846

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen määrä

-  

2 258 500

2 258 500

Happamuuden torjunta

Säätösalaojituksen ja -kastelun rakentaminen, automatisointi, hoito ja ylläpito happamuuden torjunnassa /T

150

ha

-  

12 600

12 600

 

Sulfaattimaiden riskikartoitus /T

3 300

ha/vuosi

-  

82 500

82 500

Maatalous

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet /T

7 955

ha

-  

2 784 250

2 784 250

 

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen ja luonnon­mukaisesti viljelty pelto /T

6 300

ha

-  

1 008 000

1 008 000

 

Kerääjäkasvit /T

4 123

ha

-  

412 300

412 300

 

Kosteikot /T

65

ha/kausi

435 000

25 300

63 068

 

Lannan prosessointi /T

28170

m3/vuosi

-  

56 340

56 340

 

Lannan ympäristöystävälliset levitys­menetelmät /T

5 730

ha, sijoitetun lannan levitysmäärä

-  

200 550

200 550

 

Luonnonhoitopeltonurmet ja monimuotoisuuskasvit /T

800

ha

-  

167 700

167 700

 

Luonnonmukainen peruskuivatus /T

1

hankkeita/kausi

37 500

-  

3 255

 

Maatalouden tilakohtainen neuvonta /T

190

hlö/vuosi

-  

91 600

91 600

 

Maatalouden uudet vesiensuojelumene­tel­mät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut) /T

400

ha/kausi

128 000

-  

15 390

 

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. lanta) kierrättäminen /T

4 587

ha

-  

160 545

160 545

 

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla turvepelloilla /T

120

ha/kausi

552 000

8 400

56 327

 

Suojavyöhykkeet /T

930

ha

-  

325 500

325 500

 

Talviaikainen kasvipeite /T

31 475

ha

-  

1 573 750

1 573 750

Metsätalous

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana suometsänhoitoa /MP

6 360

ha/kausi

477 000

31 800

73 215

 

Metsätalouden koulutus ja neuvonta /T

753

hlö/vuosi

-  

135 540

135 540

 

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen /T

2 833

ha/vuosi

-  

22 664

22 664

 

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen /T

62

rakenteiden määrä/kausi

111 600

1 380

11 069

 

Uudistushakkuiden suojakaistat /T

1 146

ha/kausi

4 922 070

63 030

490 388

Teollisuus ja kaivokset

Laitosten käyttö, ylläpito ja tehostaminen /P

2

Vesimuodostumien määrä

 

 

 

Turvetuotanto

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, ei pumppausta /MP

29

ha tuotantoaluetta

                          29 580

                              1 044

                           3 125

 

Kasvillisuuskenttä/kosteikko, pumppaamalla /MP

70

ha tuotantoaluetta

                        182 000

                              2 520

                          15 325

 

Ojitettu pintavalutuskenttä pumppaamalla /MP

103

ha tuotantoaluetta

                        278 100

                              3 708

                          23 275

 

Ojitettu pintavalutuskenttä, ei pumppausta /MP

103

ha tuotantoaluetta

                        100 940

                              1 545

                           8 647

 

Ojittamaton pintavalutuskenttä, pumppaamalla /MP

342

ha tuotantoaluetta

                        848 160

                            12 312

                          71 989

 

Vesiensuojelun perusrakenteet /MP

647

ha tuotantoaluetta

                        472 310

                            67 288

                        100 520

Vesirakentaminen säännöstely ja vesistökunnostukset

Joen elinympäristökunnostus (valuma-alue yli 100 km2) /T

6

vesimuodostumien määrä

690 000

19 500

68 048

 

Puron elinympäristökunnostus (valuma-alue alle 100 km2) /T

2

vesimuodostumien määrä

50 000

-  

3 518

 

Pienten virtavesien elinympäristö-kunnostus (valuma-alue alle 200 km2, aluetoimenpide) /T

39

vesimuodostumien määrä

930 000

3 000

68 434

 

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus <1 m) /T

4

rakenteiden määrä

75 000

1 000

6 276

 

Kalankulkua helpottava toimenpide (putouskorkeus 1-5 m) /T

1

rakenteiden määrä

25 000

-  

1 759

 

Säännöstelykäytännön kehittäminen /T

2

vesimuodostumien määrä

280 000

29 999

49 699

 

Pienen rehevöityneen järven kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) /T

18

vesimuodostumien määrä

690 000

75 000

123 546

 

Pienten rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala alle 5 km2, aluetoimenpide) /T

13

vesimuodostumien määrä

720 000

25 000

75 659

 

Muu toimenpide /T

2

vesimuodostumien määrä

30 000

-  

2 110

Yhdyskunnat

Hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen /T

2

rakenteiden määrä

100 000

-  

7 036

Yhteensä

 

 

 

18 040 260

9 664 165

10 990 535

 

Valokuva, jossa jokimaisema Oulujoelta.