6.3 Vesirakentaminen ja säännöstely

Maankohoaminen muuttaa rantavyöhykettä luontaisesti. Ihmistoiminnoista rantaviivaa ja meren pohjaa ovat eniten muuttaneet satamien ja väylien rakentaminen ja niihin liittyvät ruoppaukset. Lisäksi Perämereen laskevien vesistöjen säännöstely näkyy mereen purkautuvan makean veden määrässä eri vuodenaikoina. Hydrologis-morfologiset muutokset ovat kaiken kaikkiaan vesimuodostumien kokoon nähden pieniä. Poikkeuksia ovat Siniluodonlahti ja Kuljunlahti, jotka on padottu merestä ja niitä säännöstellään teollisuuden vedenottoa varten. Niissä hydrologis-morfologinen muuttuneisuus on niin suuri, että ne on nimetty voimakkaasti muutetuiksi.