7.4.2 Karhukangas, Haapavesi

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,75 km2, josta varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta 0,97 km2. Alue muodostuu rantavoimien muokkaamasta harjusta, jonka ydinosa sisältää karkeaa hiekkaa ja soraa. Lievealue sisältää etupäässä hiekkaa, paikoin silttiä. Lievealueen hienoja aineksia on levinnyt laajalle varsinkin alueen länsi- ja luoteisosissa. Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä ainakin alueen keski- ja kaakkoisosassa. Luoteisosassa aineksen lajittuneisuus ja näin ollen vedenläpäisevyys on heikompi. Pohja­vettä muodostuu arviolta 1 200 m3/vrk. Pohjavesialue saa merkittävää täydennystä vesivaroihinsa varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolelta lännestä ja pohjoisesta tulevasta valunnasta.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesi on laadultaan pehmeää ja lievästi hapanta. Pohjavesialueella sijaitsee neljä vedenottamoa, joista Karhukangas I on viime vuosina ollut käytössä. Vedenottomäärissä on ollut ajoittain ylityksiä. Pohjavesi­alueelle sijoittuu vanhoja maa-ainestenottoalueita, joilla maa-ainestenotto on ulottunut lähelle pohjaveden pinnan tasoa siten, etteivät suojakerrospaksuudet ole riittävät. Alueelle sijoittuu myös kohtalaisen laajoja, viljeltyjä peltoalueita. Erityisesti pohjavesialueen itäreuna on voimakkaasti ojitettua. Kantatie 88 kulkee pohjavesialueella noin kahden kilometrin matkalta, varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Alueella on havaittu kohonneita kloridin ja nitraatin pitoisuuksia, mutta raja-arvot eivät ylity. Pohjavesialue on hyvässä tilassa.

Toimenpiteet

Alueelle on laadittu suojelusuunnitelmaa vuonna 2019. Hyvän tilan säilyttämiseksi esitetään Karhukankaan vedenottamoiden kuormittamisen tasaamista ja lupaehtojen noudattamista. Lisäksi esitetään lopetettujen kauppojen entisten polttoaineiden jakelupisteiden pilaantuneisuuden selvittämistä.