7.4.6 Matinmäki-Mustikkamäki, Kajaani

Matinmäki-Mustikkamäki on Hailuodosta Pohjois-Karjalaan kulkevaan pitkään harjujaksoon kuuluva pohja­vesi­alue, joka sijaitsee Kajaanin koillisosassa. Pintatopografialtaan vaihteleva muodostuma on hiekka­valtainen, ja karkeampaa materiaalia esiintyy vain paikoitellen. Vedenjakaja on Pekonmäen alueella, missä pohjaveden pinnankorkeus on huomattavasti ympäristöä korkeammalla. Alue on määritetty 1E-luokkaan sillä perusteella, että Heterannan vedenottamon eteläpuolella on runsastuottoinen lähde-ekosysteemi, ja myös Rusalanmäellä pohjavesialueen länsiosassa on lähde. Alueella on lisäksi lukuisia pohjavesivaikutteisia suppalampia ja Matinmäen-Mustikkamäen alueella harjun reunalta tihkuu yleisesti pohjavettä ympäröiville soille. Pohjavesialue on kooltaan 24,97 km2, mistä varsinaista pohjaveden muodostumisaluetta 18,19 km2. Pohjavettä muodostuu laskennallisen arvion mukaan noin 15 000 m3/vrk. Suuri lukuarvo johtuu pohja­vesialueen laajuudesta. Pohjaveden muodostumisolosuhteet vaihtelevat harjun eri osissa.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Matinmäki-Mustikkamäki on Kajaanin kaupungin vedenhankinnan kannalta tärkein pohjavesimuodostuma, ja sen pohjavettä hyödynnetään viidellä ottamolla. Vedenhankinnalla ei ole ollut haitallisia vaikutuksia pohja­veden määrään tai laatuun ja pohjavesi täyttää yleensä talousveden laatuvaatimukset kaikilla ottamoilla. Vuosina 2013 ja 2014 yhdellä vedenottamolla havaittiin kohonneita torjunta-ainepitoisuuksia, mikä on vaikuttanut pohjavesialueen riskiluokitukseen. Pohjavesialueella on valtatie 5:n ja yhdystie 8803:n tieosuuksia. Natriumkloridin käyttö teiden liukkaudentorjunnassa on ajoittain aiheuttanut kohonneita suolapitoisuuksia pohjaveden seurantanäytteissä. Pohjavesialueella on hevosharrastuskeskus, ravirata ja maataloutta. Vanhalla kaatopaikalla on tehty osittainen massanvaihto vuonna 2015.

Toimenpiteet

Pohjavesialueen yksi huomattava riskitekijä on tieliikenne, minkä takia natriumkloridin vähentämistä ja kaliumformiaatin käyttöön siirtymistä on esitetty noin kahden kilometrin pituisella tieosuudella. Valtatie 5:n läheisyydessä olevasta pohjaveden tarkkailuputkesta jatketaan kloridiseurantaa. Matinmäki-Mustikkamäen tarkkailupiste pidetään jatkossakin mukana valtakunnallisessa maa- ja metsätalousvaikutusten seurannassa. Riskialttiille Heterannan vedenottamolle määritetty suojavyöhyke tulisi vahvistaa vesilain mukaisessa menettelyssä.