6.5 Vesien tilassa tapahtuneet muutokset

Edellistä hoitokautta (2016–2021) varten tehdyssä luokittelussa (vuosi 2013) kolme ulompiin rannikkovesiin kuulunutta vesimuodostumaa oli hyvässä ekologisessa tilassa. Näistä Kalajoki-Pyhäjoki oli ainoa, jonka tilan ei katsottu olevan riskissä heikentyä. Uudessa luokittelussa (2019) se oli ainoa vesienhoitoalueen rannikkovesimuodostuma, jonka ekologinen tila oli edelleen hyvä (taulukko 6.6). Muiden hyvässä tilassa olleiden ulompien rannikkovesimuodostumien tilaluokka on jouduttu aineiston perusteella laskemaan tyydyttäväksi.

Myös sisemmissä rannikkovesissä on tapahtunut muutoksia. Oulun edustalla klorofylli- ja ravinne­pitoisuudet ilmensivät edellisellä luokittelujaksolla tyydyttävää tilaa, mutta olivat jo tuolloin lähellä välttävälle tilalle asetettua raja-arvoa. Luokittelujaksolla 2012–2017 pitoisuudet olivat nousseet niukasti välttävän puolelle. Vaikka välttävän raja ylittyi, on muutos itse ravinnepitoisuuksissa vähäinen, alle ravinteiden mittausepävarmuuden (15 %). Kun aiemmin pohjaeläimet ilmensivät hyvää tilaa (14 näytepaikkaa vuosilta 2007, 2009 ja 2010), ilmensivät ne uudessa luokittelussa niukasti välttävää tilaa (17 näytepaikkaa vuosilta 2013, 2014, 2016 ja 2017).

Taulukko 6.6. Rannikkovesimuodostumien ekologisen tilan kehittyminen 2000-luvulla ja ekologiseen tilaan vaikuttavat merkittävät paineet. R = riski hyvän tilan heikentymisestä. HyMo = hydrologis-morfologiset muutokset. * vesimuodostuma on nimetty voimakkaasti muutetuksi (tila suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan). Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn ja Hertta-tietojärjestelmään tallennettuun aineistoon. HgAM = mittauksilla todettu kemialliseen tilaan vaikuttavan elohopean laatunormin alitus ahvenessa, HgS = elohopeapitoisuus silmällä pidettävä.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat tai tilan heikentymisen riskiä aiheuttavat merkittävät paineet

SISEMMÄT RANNIKKOVEDET

 

 

 

 

Halttula - Kuivaniemi - Onkalo

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen metsätalous, muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus, kalankasvatus

Haukipudas - Martinniemi - Räinänlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen metsätalous, muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Ii - Olhava - Taipale

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen metsätalous,

muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Kempeleenlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Teollisuus, hulevedet

Kuljunlahti*

-

Tyydyttävä*

Välttävä*

Valuma-alueelta tuleva kuormitus, teollisuus, hulevedet, HyMo

Liminganlahti

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet,

hulevedet, lentokenttä

Luodonselkä (HgAM)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueelta ja muista rannikkovesimuodostumista

tuleva kuormitus

Olkijoki - Siikajoki - Säärenperä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous ja metsätalous,

muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Oulun edusta (HgS)

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Välttävä

Valuma-alueelta ja muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus, yhdyskuntien jätevedet, hulevedet, teollisuus

Raahen edusta

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet,

teollisuus, hulevedet, haja-asutus,

muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Rahja - Kalajoki - Yppäri

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous, yhdyskuntien jätevedet,

muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Rahjan saaristo pohjoinen

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous,

 muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Siniluodonlahti*

-

Tyydyttävä*

Tyydyttävä*

Valuma-alueen maatalous, HyMo

Vaaranlahti - Pyhäjoki - Siniluoto

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Valuma-alueen maatalous,

muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

ULOMMAT RANNIKKOVEDET

 

 

 

 

Hailuoto - Kuivaniemi

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Kalajoki - Pyhäjoki

Hyvä

Hyvä

Hyvä (R)

Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Kuivaniemen ulompi edusta

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus, kalankasvatus

Raahe - Hailuoto

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Kaivosteollisuus, valuma-alueelta ja muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

Santosenkari - Kattilankalla

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Muista rannikkovesimuodostumista tuleva kuormitus

 

PERÄMEREN RANNIKKOVESIEN EKOLOGISEN LUOKITTELUN EPÄVARMUUDET 

Perämeren luokittelutuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon se, että levien määrää epäsuorasti kuvaavalla klorofylli­pitoisuudella ja kokonaisravinteilla on tiukat luokkarajat. Sisävesiin verrattuna Perämeren sisempien rannikkovesien klorofyllin vertailuolot ja luokkarajat vastaavat lähinnä Pohjois-Lapin järviä ja vähähumuksia järvityyppejä, vaikka monet Perämereen laskevat joet kuuluvat humustyyppeihin, joiden luokkarajat ovat vähähumuksisia tyyppejä korkeampia.

 

Luokittelussa käytettävä, rannikon pehmeiden pohjien pohjaeläimistön tilaa kuvaava BBI-indeksi (Brackish water Benthic Index) ei täysin sovellu Perämeren luontaisesti vähälajiseen pohjaeläinyhteisöön. Makean veden pohjaeläinlajisto (esimerkiksi harvasukas­madot ja surviaissääsken toukat) on rannikkovesien herkkyysluokituksessa arvioitu ilmentävän rehevyyttä, vaikka vähäsuolaisessa Perämeressä ne ovat luontainen osa pohjaeläinyhteisöä.

 

Perämerellä luokittelutekijöitä on vähemmän kuin eteläisemmillä merialueilla. Perämereltä puuttuu rakkohauru, jonka alakasvuraja on yksi luokittelutekijöistä.