7.4.15 Laivakangas, Oulu

Laivakangas sijaitsee Jäälin kylätaajaman kohdalla, kymmenisen kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 6,34 km2, josta muodostumisaluetta 3,15 km2. Alue on matalapiirteinen harju, johon liittyy rantakerrostumia. Harjun kapeahko soraydin ei erotu topografisesti ympäristöstään. Harju kulkee Laivakankaan itäpään, eteläreunan ja edelleen Pyyryväisharjujen pohjoisreunan kautta. Sorapitoisen osan lisäksi alueella on laajojen ja suhteellisen ohuiden hiekka­kerrostumien alla pohjatasona joko moreenia tai savea. Useimmiten pohjatason kerrostumana on moreenia. Hiekkakerrostumia on pääasiassa ydinosan pohjoispuolella, jonne Laivakankaalta haarautuu toinen harjujakso Hämeenjärven suuntaan. Pohjavettä purkautuu ympäristön soille ja Jäälinjärveen. Soraisen vyöhykkeen pitkittäissuuntainen vedenläpäisevyys on arvioiden mukaan kohtalaisen hyvä. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan noin 2500 m3/vrk. Päävirtaussuunta on länteen.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Laivakankaalla on yksi vedenottamo, josta otetaan vettä noin 150 m3/vrk. Vesiluvan perusteella alueelta voisi ottaa vettä 500 m3/vrk. Pohjaveden laatua uhkaavat alueella muun muassa asutus, maa-ainesten otto, liikenne, käytöstä poistuneet kaatopaikka sekä jätevedenpuhdistuslammikko ja kiinteistöjen mahdolliset polttoainevuodot.

Toimenpiteet

Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2011, minkä jälkeen asutus alueella on lisääntynyt. Pohjavesialueella on suojelusuunnitelman päivittämisen tarvetta. Pohjavesialue on lisätty vuonna 2020 kloridiseurantaan, minkä seurauksena tiesuolauksen vaikutuksista saadaan tarkempaa tietoa. Tarvittaessa ja ainakin osittain esitetään vähemmän haitalliseen liukkauden torjunta-aineen käyttöön siirtymistä. Kiinteistö­kohtainen öljylämmitys tulee lähiaikoina muuttumaan ohjauskeinojen kautta ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin. Pohjavesien suojelua tulee edistää kaavoituksen kautta muun muassa rajoittamalla rakennetun alueen pinta-alaa pohjavesialueella ja ohjaamalla riskitoimintoja vähemmän herkille alueille.