4.4.3 Olhavanjoen vesistö

Olhavanjoen vesistöstä on rajattu vesienhoidon suunnittelua varten kolme vesimuodostumaa. Niistä kahden ekologinen tila on alle hyvä ja yhden hyvä tila on riskissä heikentyä (taulukko 4.12). Tilan parantaminen tai ylläpitäminen edellyttää käynnissä olevien toimenpiteiden tehostamista ja/tai uusia vesienhoidon toimenpiteitä, jotka tulee kohdistaa alueella tunnistettuihin ihmistoiminnan aiheuttamiin merkittäviin paineisiin.

Taulukko 4.12. Olhavanjoen vesistöalueen vesimuodostumat ja niiden ekologisen tilan kehittyminen. R = tavoitetilan säilyminen on riskissä heikentyä. Ekologinen tila 2019 perustuu vuosina 2012–2017 kerättyyn aineistoon. 

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2008

Ekologinen tila 2013

Ekologinen tila 2019

Ekologiseen tilaan vaikuttavat tai tilan heikentymisen riskiä aiheuttavat merkittävät paineet

Lisätieto

Olhavanjoki

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä (R)

Metsätalous

-

Paskajoki

-

Välttävä

Tyydyttävä

Metsätalous, turvetuotanto, HyMo

-

Kaihuanjärvi

-

Välttävä

Välttävä

Metsätalous

-

Vesien tilassa tapahtuneet muutokset

Olhavanjoen ekologinen tila on parantunut tyydyttävästä hyvään, joskin toimenpiteitä tarvitaan hyvän tilan ylläpitämiseksi. Luokkamuutokseen on vaikuttanut se, että aineistoa on edellistä luokittelujaksoa kattavammin. Paskajoen tila on parantunut välttävästä tyydyttäväksi. Vaikka ravinnepitoisuudet ovat edelliskautta alhaisempia, on fosforipitoisuus edelleen huonolla tasolla. Kaihuanjärven tila on pysynyt ennallaan.

Huomioita kemiallisesta tilasta

Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono johtuen siitä, että bromattujen difenyylieettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun erittäin tiukan ympäristönlaatunormin. 

Toimenpiteiden kohdentaminen 

Maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä monet muut ravinne-, kiintoaine- ja happamuuskuormitusta vähentävät toimenpiteet suunnitellaan lähtökohtaisesti laajoille alueille. Osa vesienhoidon toimenpiteistä, kuten esimerkiksi vesien kunnostaminen kohdistetaan yksittäisiin vesimuodostumiin. Taulukkoon 4.13 on koottu tiedot kohdentamisen tarpeesta ja yksittäisiin vesimuodostumiin kohdistettavista toimenpiteistä Olhavanjoen vesistöalueella. Taulukossa on lisäksi mallintamalla arvioitu vähentämistarve nykytoiminnoista syntyvälle fosfori- ja typpikuormalle (alle 10 %, 10–30 %, 30–50 % ja yli 50 % nykyisestä kuormituksesta). Se kertoo osaltaan ravinnekuormituksen vähentämiseksi suunnattavien toimenpiteiden tarpeesta.

Taulukko 4.13. Ravinnekuormitusta vähentävien sekä muiden ekologista tilaa parantavien toimenpiteiden tarve Olhavanjoen vesistöalueella: +++ hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja (paine erittäin merkittävä), ++ hyödynnetään mahdollisimman kattavasti eri toimenpiteitä (paine yksin merkittävä), + hyödynnetään kustannustehokkaimpia toimenpiteitä (paine vähäinen ja/tai merkittävä yhdessä muiden paineiden kanssa), - painearvioinnin perusteella ei tarvetta toimenpiteille. Taulukossa ovat mukana myös vesimuodostumat, joiden hyvä tai erinomainen ekologinen tila on riskissä heikentyä ilman uusia toimenpiteitä tai toimenpiteiden tehostamista. Värikoodi vesimuodostuman nimiruudussa ilmentää ekologista tilaa (vihreä=hyvä, keltainen=tyydyttävä, oranssi=välttävä). Joissakin vesimuodostumissa saattaa ilmetä myöhemmin kunnostustarvetta, vaikka kunnostusta ei ole nykytilanteessa tunnistettu tarpeelliseksi toimenpiteeksi.

Vesimuodostuma

Fosforikuormituksen vähentämistarve %

Typpikuormituksen vähentämistarve %

Maatalous

Metsätalous

Haja-asutus

Yhdyskunnat

Teollisuus ja kaivostoiminta

Turvetuotanto

Happamuuden hallinta

Muiden toimenpiteiden tarve

Lisätieto

Olhavanjoki

30-50

<10

-

++

-

-

-

-

-

-

-

Paskajoki

>50

<10

-

++

-

-

-

+

-

Virtavesikunnostus, vedenpidätyskyky metsätaloudessa

-

Kaihuanjärvi

>50

>50

-

++

-

-

-

-

-

-

-

Maatalous

Alueellisesti suunniteltuja maatalouden toimenpiteitä (ks. luku 4.2.1) toteutetaan alueella, mutta erityistä kohdentamistarvetta ei ole.

Metsätalous

Koko suunnittelualueelle suunnattavat metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet on käyty läpi luvussa 4.2.1. ”Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen” -toimenpidettä kohdistetaan Olhavanjoen vesistöalueen vesimuodostumille taulukon 4.13 mukaisesti. Kohdentamisessa otetaan erityisesti huomioon metsätalouden vesienhoidon painopistealueet, kunhan aineisto valmistuu. Toimenpiteessä huomioidaan myös vanhat ojitusalueet ja vedenpidätyskyvyn parantaminen. Myös kunnostusojitusten suunnittelussa ja vesiensuojelussa sekä metsänuudistamisen suojavyöhykkeissä tulee huomioida vesiensuojelun tarve näillä vesimuodostumilla ja suunnata niille myös metsänomistajien neuvontaa ja tiedotusta. Toimenpiteissä ja vesiensuojelumenetelmien valinnassa huomioidaan myös tarve vedenpidätyskyvyn parantamiseen erityisesti Paskajoella.

Asutus

Haja-asutusta ei ole tunnistettu merkittäväksi paineeksi. Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöä ja ylläpitoa ranta- ja pohjavesialueilla toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään. Käsittelyä tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus tai vapautus raukeaa. Muilla alueilla muutokset tehdään kiinteistön peruskorjausta vastaavan remontin yhteydessä.

Turvetuotanto

Alueellisesti suunnitellut perustoimenpiteet koskevat kaikkea turvetuotantoa. Mahdollisilla uusilla tuotanto­alueilla tulee olla ympärivuotinen pintavalutuskenttä tai vastaavan tehoinen vesiensuojelumenetelmä. Lupakäsittelyssä otetaan huomioon mahdollinen pohjamaiden aiheuttama vesistön happamoitumisriski. Turvetuotanto on arvioitu olevan merkittävä paine Paskajoella, mutta täydentäviä toimenpiteitä ei ole, koska soilla on jo ympärivuotinen pintavalutuskenttä.

Peruskuivatukset

Mahdollisissa hankkeissa pyritään luonnonmukaisiin menetelmiin ja vesiensuojelun tason parantamiseen. Kuivatustoiminnassa huomioidaan mahdollinen maaperän happamuus.

Happamuuden hallinta

Happamuuden hallinnan toimenpiteet ja niiden tarve suunnittelualueella on kuvattu luvussa 4.2.1. Olhavanjoen vesistöalueella tehokkaita toimenpiteitä ovat kuivatusolojen säätö eri sektoreilla, maataloudessa myös säätösalaojitus ja -kastelu. Yleinen neuvonta ja tiedotus täydentävät toimenpiteitä ja ovat erityisen tärkeitä rannikon läheisillä metsätalousalueilla. Turvemailta peräisin olevaan orgaaniseen happamuuteen tulee kiinnittää huomiota metsätaloudessa ja turvetuotannossa.

Rehevien järvien kunnostukset

Kaihuanjärven kunnostussuunnitelma valmistuu vuonna 2020. Järven tilaan vaikuttaa ulkoinen kuormitus, mutta järveen kohdistuvia kunnostustoimia harkitaan mukaan aluetoimenpiteenä oleviin pienten rehevien järvien kunnostuksiin.

Säännöstelyn kehittäminen

Olhavanjoen vesistöalueella ei ole säännösteltyjä vesimuodostumia.

Kalankulun edistäminen

Olhavanjoen vesistöalueella ei ole vesirakenteita, joiden vuoksi olisi tarvetta toimenpiteisiin kalankulun edistämiseksi.

Virtavesikunnostukset

Paskajoessa tehdään virtavesikunnostus. Lisäksi kunnostustoimia toteutetaan yhdellä tai kahdella purolla, jotka varmistuvat hoitokauden aikana. Esimerkiksi Vuosiojalla kunnostustoimia on aloitettu vuonna 2019.

Koko Kiiminkijoelta Kuivajoelle ulottuvan suunnittelualueen kaikki toimenpiteet sekä niiden määrä- ja kustannustiedot löytyvät kootusti luvusta 4.5.

Tilatavoitteen saavuttaminen

Maa- ja metsätaloudelle esitetyt täydentävät toimenpiteet tehostavat ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennettuina. Monien maatalouden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä. Vanhoilta metsäojitusalueilta tulevan kuormituksen hallinta on haasteellista ja kuormitus tulee jatkumaan vielä pitkään. Luonnonoloista johtuvan viiveen vuoksi ravinnekuormituksen vähenemä ei riitä vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseen vielä vuonna 2027 Paskajoella ja Kaihuanjärvessä.

Sulfaattimaiden hankekohtaiset täsmäkartoitukset ja niiden perusteella tehtävät kuivatusratkaisut voivat edesauttaa rannikon läheisellä alueella vesistön pH-tason säilyttämistä riittävänä. Suunniteltujen tai toiminnassa olevien turvetuotantoalueiden kuivatussyvyyden, tuotannon loppuvaiheen (jälkihoito) ja jälkikäytön riittävä ohjaus tulee varmistaa, jottei vesien tila heikkene happamuuden vuoksi. Turvemaiden metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttama orgaaninen happamuus ja sen vaikutukset mm. eliöstöön eivät todennäköisesti merkittävästi vähene tulevalla hoitokaudella. Sen lisääntyminen samoin kuin sulfaattimailla riskinä olevan sulfidiperäisen happamuuden lisääntyminen rannikon läheisyydessä voitaneen käytettävin toimenpitein kuitenkin estää.

Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus rajoittaa tilatavoitteen saavuttamista ainoastaan Paskajoessa. Esitetyillä elinympäristökunnostuksilla hydrologis-morfologista tilaa voidaan parantaa riittävästi.

Aiemmissa toimenpideohjelmissa on listattu vesimuodostumat, joiden tilatavoitteen saavuttamisvuotta lykättiin alkuperäisestä tavoitteesta (2015) vuoteen 2021 tai vuoteen 2027. Osassa vesimuodostumia syyt olivat teknisiä (esimerkiksi lupakäsittelyn hitaus tai tarvittavien menetelmien puuttuminen), osassa syynä olivat luonnonolosuhteet (mm. vesiympäristön hidas toipuminen etenkin, jos kuormitus on voimakasta tai jatkunut pitkään). Tilatavoitteen saavuttamisesta on nyt tehty uusi arvio (taulukko 4.14). Paskajoella ja Kaihuanjärvessä tilatavoitteen saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä ei ole realistinen tavoite. Tämän vuoksi ja myös Olhavanjoen hyvän tilan ylläpitämiseksi toimenpiteitä on tärkeää jatkaa pitkäjänteisesti. Perustelussa oletetaan, että kaikki esitetyt toimenpiteet saadaan toteutetuksi hoitokauden aikana, ellei toisin ole merkitty.

Taulukko 4.14. Arvio Olhavanjoen vesistöalueen vesimuodostumien hyvän ekologisen tilan saavuttamisajankohdasta. Taulukossa ovat mukana vesimuodostumat, joissa tavoitteen saavuttamisen ajankohtaa on aiemmin lykätty tai se on nyt arvioitu ensimmäisen kerran. Perustelussa oletetaan, että kaikki esitetyt toimenpiteet saadaan toteutetuksi hoitokauden aikana, ellei toisin ole merkitty.

Vesimuodostuma

Ekologinen tila 2019

Alkuperäinen tavoite

Päivitetty tavoite

Perustelu

Olhavanjoki

Hyvä

2015

Tilan säilyttäminen

-

Paskajoki

Tyydyttävä

2027

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Kaihuanjärvi

Välttävä

2027

2027 jälkeen

Vesiympäristön elpyminen vie aikansa

Hyvän kemiallisen tilan tavoite on asetettu vuoteen 2027. Jo tavoitetilassa olevien vesimuodostumien tilan säilyttämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistöalueella. Myös pienvesien tilan säilyminen tulee turvata.