5.1 Suunnittelualueen pintavesien tila

Koutajoki–Vienan Kemi -suunnittelualueeseen (6 212 km2) kuuluvat itään laskevien Vienan Kemin ja Koutajoen latva-alueet. Osa Koutajoen latvavesistöalueesta sijoittuu maantieteellisesti Koillis-Lapin alueelle, minkä vuoksi Tuntsajoki on käsitelty Kemijoen toimenpideohjelmassa. Aluetta luonnehtivat metsät, harva asutus ja erämaisuus.

Ekologinen tila

Suunnittelualueella on luokiteltu 152 järveä tai järven osaa ja 21 jokea tai joen osaa. Järvistä 144 (järvien yhteen lasketusta pinta-alasta 98 %) ja virtavesistä 20 (uomien yhteen lasketusta pituudesta 99 %) luokittui hyvään tai erinomaiseen ekologiseen tilaan. Kuvasta 5.1 saa yleiskuvan vesien tilasta. Vesimuodostumakohtaiset tiedot ovat vesistöaluekohtaisissa luvuissa.

Kartta. Siinä on esitetty KOutajoen-Vienan Kemi -suunnittelualueen järvien ja virtavesien tila.

Kuva 5.1. Koutajoen ja Vienan Kemin pintavesien ekologinen tila. Tarkemmat tiedot löytyvät vesistökohtaisista taulukoista.

Kemiallinen tila

Kaikkien vesimuodostumien kemiallinen tila on huono. Tämä johtuu siitä, että bromattujen difenyylieettereiden pitoisuus ylittää asiantuntija-arviona niille asetetun ympäristönlaatunormin. Tilanne on sama kaikkialla Suomessa. Muista kemialliseen tilaan vaikuttavista aineista on todettu elohopean laatunormin ylitys Pesosjärven ahvenissa. On kuitenkin huomattava, että kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on tiukka, vain puolet ravinnoksi käytettävälle kalalle asetetusta elohopean raja-arvosta. Ahventen elohopeapitoisuuksia mitattiin myös Muojärvessä, mutta siellä pitoisuudet jäivät selvästi alle elohopean ympäristönlaatunormin.