7.4.29 Maksinharju, Siikalatva

Maksinharjun pohjavesialue sijaitsee Kestilän keskustan luoteispuolella. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,81 km2, josta pohjaveden varsinaista muodostumisaluetta 1,49 km2. Alue muodostuu suhteellisen kapeasta harjuselänteestä, jonka aines on soravaltaista. Ydinosa sisältää etupäässä kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa. Lievealueella vallitsee hiekka, jonka lisäksi esiintyy myös silttiä ja lustosavea. Kangasjärven länsi- ja luoteispuolisia alueita lukuun ottamatta luonnontilaiset pohjavesiolot ovat pääasiassa antikliiniset eli harjusta purkautuu vettä ympäristöön. Harjun ydinosan vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä ja hydraulisesti se lienee yhtenäinen. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Pohjavettä muodostuu arviolta 1 000 m3/vrk.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Laadultaan pohjavesi on hyvää, joskin hiukan hapanta. Alueella on yksi vedenottamo, josta otetaan vettä noin 100 m3/vrk. Pohjavettä vaarantavat asutus, ampumarata, maatalous ja maa-aineksen otto.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 2013 tehty suojelusuunnitelma tulee päivittää. Toimenpiteisiin kuuluu lisäksi peltoviljelyn suojelutoimenpiteet kaikkiaan kahdeksan hehtaarin alueella (liite 2).