7.4.3 Nevalanmäki, Haapavesi

Nevalanmäen pohjavesialue sijaitsee Haapaveden Kytökylässä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,16 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 0,46 km2. Kapean selännemäisen harjun ydinosa on muodostunut etupäässä karkeasta hiekasta, paikoitellen sorasta. Reunaosissa lajittunut aines on hienoa hiekkaa tai silttiä. Moreenikerros peittää harjun kaakkoisosaa. Harjun ydinosan vedenläpäisevyys on kohtalaisen hyvä ja alue on todennäköisesti hydraulisesti yhtenäinen. Pohjavettä muodostuu arviolta keskimäärin 340 m3/vrk. Päävirtaussuunta on kaakkoon.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesi on laadultaan lievästi hapanta ja pehmeää. Pohjavesialueella sijaitsee yksi pohjavedenottamo. Maatalous ja asutus ovat pääasialliset pohjavedelle riskiä aiheuttavat tekijät. Pohjavesialueen kokonais­pinta-alasta 64 % on peltoa. Asutus on luonteeltaan taajahkoa haja-asutusta ja se kattaa noin neljänneksen pohjaveden muodostumis­alueen pinta-alasta. Alue on nykyään viemäröity. Ihmis­toiminnasta johtuen pohja­veden nitraattipitoisuuden on kuitenkin todettu olevan siinä määrin koholla, että alue on nimetty riskialueeksi. Pohjavesissä on havaittu myös ympäristönlaatunormin ylittäviä kloridipitoisuuksia. Pohjavesialueen katsotaan kuitenkin olevan hyvässä tilassa.

Toimenpiteet

Alueelle on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2019. Maatalouden aiheuttamista nitraattipitoisuuksista johtuen peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä on esitetty yhteensä 23 hehtaarille. Käytännössä tällä tarkoitetaan peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesialueilla esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkeiden ja maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopeltojen avulla sekä kasvinsuojelu­aineiden käytön vähentämisellä ja luonnonmukaisella viljelyllä.