3.2 Toimenpiteiden valinnassa, mitoituksessa ja toteutuksessa huomioitavaa

Vesistörakentaminen ja säännöstely ovat muuttaneet merkittävästi Oulujoen pääreittejä. Vesistöihin kohdistuu kuormitusta pääasiassa maa- ja metsätaloudesta, jonkin verran myös haja- ja/tai loma-asutuksesta. Rannikon lähellä sekä mustaliuskealueilla on riski happamuuskuormitukselle.