7.4.13 Rantakylä, Liminka

Rantakylän pohjavesialue Limingassa sijoittuu keskustaajaman länsipuolelle. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 7,98 km2, josta muodostumisaluetta 3,57 km2. Pohjavesialue muodostuu laakeasta harjusta. Alueen pohjoisreunalla sijaitseva harjun ydinosa sisältää etupäässä kivistä soraa ja karkeaa hiekkaa, joka rajoittuu pohjoispuolen savi- ja silttikerrostumiin. Harjun eteläisellä lievealueella hienot rantahiekat ovat levinneet laajalle alueelle ohuehkona kerroksena. Harju on kerrostunut ainakin osittain moreenialustalle. Alueen itäpäässä harju muuttuu piiloharjuksi, jossa karkeaa, hyvin vettä johtavaa ainesta peittää yleensä yli viiden, paikoitellen yli kymmenen metrin paksuinen savikerros. Ydinosan vedenläpäisevyys on hyvä. Pohjavettä arvioidaan muodostuvan 2 600 m3/vrk. Pohjavesialueen vesivarat saanevat tämän lisäksi merkittävää täydennystä laajemmalta ympäristöstä piiloharjun hydraulisen yhteyden kautta. Pohjaveden päävirtaussuunta on itä ja pohjavettä purkautuu melko runsaasti alueen pohjoisreunalla ja itäpäässä.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Veden korkea rauta- ja mangaanipitoisuus vaikeuttaa sen hyväksi­käyttöä. Myös väriarvo, permanganaattiluku ja kloridipitoisuus ovat paikoin huomattavan korkeita. Pohjavesi­alueella sijaitsee neljä vedenottamoa. Niistä ainoastaan Montun vedenottamo oli vuonna 2019 käytössä. Merkittävimmät pohjaveden riskitekijät ovat maa- ja metsätalous, vanhat maa-ainesten ottoalueet sekä asutus. Varsinkin alueen itäosassa maatalous on vallitseva maankäyttömuoto, ja ilmeisesti tästä johtuen vedenottamon pohjavedessä on todettu torjunta-ainejäämiä. Maa-ainesten otto on ollut hyvin intensiivistä ja synnyttänyt useita laaja-alaisia pohjavesi­lammikoita. Pohjavesialueen tila arvioidaan kaikesta huolimatta hyväksi.

Toimenpiteet

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2012. Hyvän tilan säilyttämiseksi ja parantamiseksi vesiensuojelun lisätoimenpiteille on tarvetta. Toimenpiteinä ovat suojelusuunnitelman päivittäminen sekä peltoviljelyn pohjavesiensuojelutoimenpiteet yhteensä 25 hehtaarin alueelle. Pohjavesialueilla sijaitsevien lampien vedenlaatua tulisi seurata säännöllisesti ja niiden tarkkailu tulisi ottaa osaksi vedenottamon velvoitetarkkailua.