7.4.27 Pitkäkangas, Sievi

Pitkäkangas sijaitsee Sievin kunnan keskustaajamasta kaakkoon. Pohjavesialueen pinta-ala on 3,13 km2, josta muodostumisaluetta 1,65 km2. Pitkäkangas on luode-kaakkosuuntainen pitkittäis­harjujakson osa, joka rajoittuu kaakossa Isokankaan pohjavesialueeseen ja jatkuu hienojakoisten sedimenttien peittämänä Ahonpäästä luoteeseen. Muodostuma koostuu vettä hyvin johtavista hiekka- ja sora­kerroksista, mutta paikoin esiintyy myös silttisiä välikerroksia, jolloin on orsiveden esiintymismahdollisuus. Muodostuman poikki virtaavan Hyväojan vettä saattaa imeytyä harjuun. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Pohjavettä purkautuu Hyväojaan, Syväojaan sekä ympäröiville pelto- ja suoalueille. Muodostuman rakenne veden saannin kannalta on hyvä.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pitkäkankaan pohjavesialueella sijaitsevasta Pitkäkankaan vedenottamosta pumpataan vettä noin 400 m3/vrk. Pohjaveden laadulle aiheutuu riskiä peltoviljelystä ja maa-aineksen otosta. Muita riskitekijöitä ovat pohjavesi­alueella oleva vanha kaatopaikka, saha-alue, karja- ja hevostilat.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 2011 laadittu suojelusuunnitelma tulee päivittää. Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteitä on esitetty 11 hehtaarille, johtuen maatalouden aiheuttamista nitraattipitoisuuksista. Käytännössä tämä toteutetaan esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkein, maatalouden monimuotoisuus- ja luonnonhoitopelloilla sekä kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisellä ja luonnonmukaisella viljelyllä. Lisäksi on esitetty eläinsuojien ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä.