7.4.26 Markkula, Sievi

Sievin kunnan luoteisosaan sijoittuva Markkulan pohjavesialue on osa luode-kaakkosuuntaista pitkittäis­harjujaksoa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,77 km2, josta pohjaveden varsinaista muodostumis­aluetta 3,04 km2. Muodostumisalue on pääosin hyvin vettä johtavaa soraa, joka on paikoin peittynyt hienommista maalajeista koostuvien, tiiviimpien maakerrosten alle. Pohjavesimuodostuman antoisuudeksi on arvioitu 1 800 m3/vrk. Pohjavesialue on tyypiltään ympäristöönsä vettä purkava.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Alueella sijaitsee yksi vedenottamo, Vanhakirkko, josta otetaan vettä noin 350 m3/vrk. Pohjavesialueelle sijoittuu eläinsuojia, asutusta sekä peltoviljelyä.  Peltopinta-ala on 232 hehtaaria, mikä on 44 % koko pohjavesialueen pinta-alasta. Pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle sijoittuvalla peltoviljelyllä katsotaan olevan vaikutusta pohjaveden nitraattipitoisuuksiin. Alueella sijaitsee suuria karjatiloja, joilla ei ole pohjaveden tarkkailuvelvoitetta. Alueella ei ole havaittu kohonneita haitallisten aineiden pitoisuuksia, ja alueen määrällinen ja laadullinen tila on arvioitu hyväksi.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 2011 valmistunut suojelusuunnitelma tulee päivittää. Hyvän tilan säilyttämiseksi pohjavesialueelle on esitetty peltoviljelyn pohjaveden suojelutoimenpiteitä yhteensä 134 hehtaarille sekä eläinsuojien ympäristölupien mukaisia suojelutoimenpiteitä.