4.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet

Suunnittelualueella on yksi EU-uimaranta, joka liittyy vesienhoidossa rajattuun vesimuodostumaan: Oulun kaupungin alueella sijaitseva Valkiaisjärvi. Sen uimavesiluokka oli vuonna 2020 erinomainen. Suunnittelualueen toista EU-uimarantaa, uimavesiluokaltaan erinomaiseksi luokiteltua Jäälin monttua, ei ole rajattu vesienhoidon vesimuodostumaksi.

Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelu­alueelta suojelualuerekisteriin valittuihin Natura-alueisiin liittyy lukuisia vesimuodostumia, mm. Kiiminkijoen vesistö (taulukko 4.3). Etelä-Kuusamon metsien Natura-alueesta osa sijaitsee Iijoen, osa Koutajoen/Vienan Kemin latva-alueiden valuma-alueilla. Kapustajoen lähteikkö, Kiimingin lettoalue, Kuirivaara sekä Kylmäperän lähteikkö eivät suoraan liity vesimuodostumiin.

Suunnittelualueen pienvesissä on suuri osa raakun nykyään tunnetuista esiintymisalueista Suomessa. Ne keskittyvät Iijoen vesistöalueelle. Raakkukantojen tila on arvion mukaan heikko, mutta suurimmassa osassa kannoista on tehty vain arvio niiden tilasta. Standardin mukainen populaation tilatutkimus on tehty toistaiseksi vain muutamasta raakkukannasta Iijoen vesistöalueella (Livojoki, Norssipuro, Haukioja). Haukiojassa kanta on ehkä elinvoimainen, Norssipurossa ei-elinvoimainen tai osin elinvoimainen, Livojoessa kuoleva. Populaation tilatutkimusten tekeminen etenee Ympäristöministeriön Jokihelmisimpukan suojelustrategian (1/221) mukaisesti. Alustavien arvioiden mukaan Alahaapuanojan ja Jukuanojan kanta ei ole elinvoimainen. Monet kannat ovat joko kuolevia (Korvuanjoki) tai lähes hävinneitä (Kalajoki, Susioja, Juurikkaoja, Kostonlammenoja, Majavanoja, Latva-Kouvanoja, Välijoki, Vääräjoki, Kisosjoki ja Laivajoki). Osasta alustavaa arviointia ei ole julkaistu, mutta niissä kaikissa on olemassa oleva kanta ja osassa se on arvion mukaan jopa osittain elinvoimainen (Ruokopuro, Tervajoki, Näätäjoki, Portinjoki, Pahkaoja, Lohijoki, Hukkajoki, Nuottioja, Myllypuro, Porraslammenoja, Koivuoja, Kokko-oja ja Kouvanjoki). Näiden populaatioiden tilatutkimukset etenevät tulevalla hoitokaudella. Tunnetut raakkuesiintymät jo vuosia huomioitu ojitusilmoitusten käsittelyssä ja lupahakemuksiin annettavissa lausunnoissa. Nyt metsäkeskuksen paikkatietoaineistoissa olevan raakkuvesien puskurivyöhykkeen ansiosta myös kaikki metsänkäyttöilmoitukset raakkujen esiintymisalueiden läheisyydestä tulevat ELY-keskuksen tietoon ja arvioitavaksi ja lisäksi metsänomistaja ja metsäsuunnittelija voivat ottaa raakkupurot huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Raakun esiintyminen otetaan huomioon myös vesienhoidon toimenpiteiden suuntaamisessa.

Valokuva, jossa helmisimpukoita joen pohjassa.

Taulukko 4.3. Suunnittelualueelta suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet, joissa on vesimuodostumia.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Etelä-Kuusamon metsät

Pienvedet mm. lähteiköt

Hoikkajärvi, Irnijärvi-Ala-Irni, Iso Syrjäjärvi, Kaartojärvet, Latvajärvi, Lauttajärvi, Parvajärvi-Rytilampi, Pikku Syrjäjärvi, Suojärvi-Peräjärvi, Yli- ja Ala-Ahmanen

Hepokönkään alue

Suomen korkein luonnonvarainen vesiputous

Vihajoki_Heinijoki

Iijoen suisto

Lietetatar sekä luontotyypit mm. edustava jokisuisto

Iijoen alaosa

Kiiminkijoen suisto

 

Kiiminkijoen alaosa

Kiiminkijoki

Jokireitti, lietetatar sekä Kalasto, mm. vaellussiika

Aittojärvi, Alaoja_Heteoja, Auhojärvi, Hakojärvi, Hamarinjärvi, Haukijärvi, Housujärvi, Iso Aittojärvi, Iso Leppilampi, Iso Olvasjärvi, Iso-Ruohonen, Iso-Salminen, Iso Seluskanjärvi, Iso-Timonen, Jaalankajoki, Jaurakaisjärvi, Jolosjoki, Jolosjärvi, Jorvasjärvi, Juopulinjärvi, Juorkuna-Mätäsjärvi, Jänisjoki, Kaihlanen, Kalettomanlampi, Kalhamajoki_Luppojoki_ Havukkajoki, Kalhamajärvi, Kallajärvi, Kallaoja, Keskijärvi, Kiiminkijoen alaosa, Kiiminkijoen yläosa, Kivarinjärvi, Kivijoki_Kokkojoki_Marttisjoki_ Timo-oja, Kivijärvi, Kouerjärvi, Kuorejoki, Kuorejärvi, Kärpänlampi, Lauttajärvi, Loukkojärvi, Luppojärvi, Mannisenjärvi, Marttisjärvi, Nuanjärvi, Nuorittajoki, Ohtalampi, Onkamonjärvi, Onkamonoja, Palojoki, Palonen, Palosenjoki, Pieni Leppilampi, Pikku Aittojärvi, Pikku-Salminen, Pikku-Timonen, Piltuanjoki, Puolankajärvi, Pirttijärvi, Ristijärvi, Ruottisenjärvi, Ruottisenoja, Saarijärvi, Saari-Sorsua, Salmijoki, Sorvarinjärvi, Särkijoki, Särkijärvi, Säynäjä, Tervajärvi, Tilanjoki_Pirttijoki, Torvenjärvi, Vepsänjoki, Vepsänjärvi, Vesalanlampi, Vihajoki_Heinijoki, Vihajärvi, Vilpusjärvi, Vilpusjoki, Vähä-Ruohonen, Vähä-Vuotunki, Yli-Mainua

Korouoma - Jäniskaira

Luontotyypit

Aimojoki

Litokaira

Pienvedet

Heinijoki, Honkainen, Iso Litjojärvi, Iso-Äijönjärvi, Kaijonjärvi, Kivijoki, Litojoki, Nuupasjoki, Polveksenoja, Tervonjärvi, Vitmaoja

Livojärvi

 

Livojoki, Livojärvi

Olvassuo

Luontotyypit, erityisesti pienvedet

Jaalankajoki, Jorvasjärvi, Nuorittajoki, Pieni Olvasjärvi, Piltuanjoki

Pudasjärvi

Luontotyypit mm. tulvametsät ja tulvaniityt sekä linnusto

Iijoen keski- ja yläosa, Kivarinjoki ja Pudasjärvi

Salmitunturi - Rääpysjärvi

Pienvedet

Kutinjoki, Rääpysjärvi

Siikavaaran - Korpijoen seutu

Pienvedet mm. kalkkilampi, lähteet ja lähdepurot

Iso ja Pieni Siikajärvi, Korpijoki

Sotkajärvi ja Helkalan­suo - Kalettomansuo

Linnusto ja luontotyypit mm. tulvametsät ja tulvaniityt

Iijoen keski- ja yläosa, Sotkajärvi

Syöte

Pienvedet mm. kalkkilampi ja lähteiköt

Kouvanjärvi, Naamankajärvi-Salmentakanen, Pärjänjoki

Vapalampi – Lohilampi - Kuntivaara

Pienvedet mm. Cratoneuron-lähteiköt. Lettorikko ja kiilto­sirppisammal

Laajusjärvi

Venkaan lähde

Edustava lähteikkö

Mertajoki