7.4.25 Lähteenkangas, Sievi

Lähteenkangas sijaitsee noin seitsemän kilometriä Sievin keskustaajamasta kaakkoon. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,41 km2, josta muodostumisaluetta 2,3 km2. Pohjavesimuodostuma on luode-kaakko­suuntaisen pitkittäisharjujakson osa, joka jakaantuu kahteen osa-alueeseen. Esiintymän aines on pääosin hiekkalajitteita. Kaakkoisosassa se jää hienojakoisten sedimenttien alle. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon ja pohjavettä purkautuu Lähteenkankaan lähteestä sekä ympäröiville soille että pelloille. Muodostuman rakenne on veden saannin kannalta hyvä.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Vesioikeuden luvan mukaan vettä voitaisiin ottaa alueelta keskimäärin 1 700 m3/vrk. Muodostuman luoteispäässä sijaitsevan vedenjakajan tarkka sijainti vaihtelee vedenoton määrästä riippuen. Alueelta on viime vuosina otettu vettä keskimäärin 800–1 200 m³/vrk. Alueen suurimmat riskitekijät ovat asutus ja maatalous. Pohjavesialueella on 91 hehtaaria peltopinta-alaa. Se muodostaa 27 % koko pohjavesialueen pinta-alasta. Pohjavedessä on ajoittain tavattu pieni määriä torjunta-aineita. 

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 2011 laadittu suojelusuunnitelma tulee päivittää. Lisäksi toimenpiteenä on peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet yhteensä 38 hehtaarin alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa peltoviljelyn pohjavesille aiheuttaman kuormituksen vähentämistä pohjavesi­alueilla esimerkiksi maatalouden suojavyöhykkein.