5.3 Erityiset alueet ja muut erityiskohteet

Koutajoki–Vienan Kemi -suunnittelualueella on yksi EU-uimaranta, Kelanranta. Se sijaitsee Kuusamojärven Kirkkolahti_Haaposelkä -pintavesimuodostumassa. Kelanrannan uimavesiluokka oli vuonna 2020 erinomainen.

Vesienhoidon tavoitteet tulee sovittaa yhteen Natura-alueiden erityistavoitteiden kanssa. Suunnittelu­alueella on lukuisia vesimuodostumia, joihin liittyy suojelualuerekisteriin valittuja Natura-alueita (taulukko 5.2). Lisäksi rekisterissä on Natura-alueita, joihin ei liity pintavesimuodostumia: Harjasuo-Laurinkorpi, Oravisuo, Siikalampi-Hiidensuo-Palovaaransuo ja Vapalampi-Lohilampi-Kuntivaara. Niiden suojeluperusteena on mm. lähteiköt ja pienvedet.

Suunnittelualueella Juomajoki, Juumajoki, Porontimajoki, Merenoja, Kiutaoja ja Salmipuro ovat raakkuvesiä. Raakkupopulaation tilatutkimus on tehty viimeisen viiden aikana seuraaville kohteille: Meskusjoki-Välijoki-Juomajoki, Porontimajoki, Merenoja, Myllyoja (ei-elinvoimainen), Juumajoki, Salmipuro (osin elinvoimainen/ehkä elinvoimainen) ja Kiutaoja (lähes hävinnyt). Kitkajoen ja Oulankajoen nykyisistä esiintymistä ei ole varmistettua tietoa.

Tiedossa olevat raakkujen esiintymisalueet huomioidaan ELY-keskuksen lausunnoissa ja muussa ohjauksessa (esimerkiksi ympäristölupahakemuksiin annettavat lausunnot, ojitusilmoitusten käsittely, metsänkäyttöilmoitukset). Nykyään metsänomistaja ja metsäsuunnittelija voivat ottaa raakkupurot huomioon jo suunnitteluvaiheessa metsäkeskuksen paikkatietoaineistoissa olevan raakkuvesien puskurivyöhykkeen ansiosta. Lisäksi raakun esiintyminen otetaan huomioon vesienhoidon toimenpiteiden suuntaamisessa.

Taulukko 5.2. Suojelualuerekisteriin valitut Natura-alueet.

Natura-alue

Suojeluperuste

Vesimuodostuma

Etelä-Kuusamon metsät

Pienvedet mm. lähteiköt

Hoikkajärvi, Irnijärvi-Ala-Irni, Iso Syrjäjärvi, Kaartojärvet, Latvajärvi, Lauttajärvi, Parvajärvi-Rytilampi, Pikku Syrjäjärvi, Suojärvi-Peräjärvi, Yli- ja Ala-Ahmanen

Harjasuo - Laurinkorpi

Lettorikko, kalkkilampi ja huurresammallähteiköt

-

Kitka

Luontotyypit sekä linnusto mm. kuikka

Yli-Kitka

Muojärvi

Karu kirkasvetinen järvi sekä linnusto

Muojärvi-Kirpistö

Oravisuo

Kalkkilampi ja Cratoneuron-lähteikkö

-

Oulanka

Luontotyypit mm. jokireitit, kalkki­lammet, huurresammallähteiköt ja tulvaniityt. Direktiivilajit ja linnusto

Aventojoki, Hipajärvi, Juumajärvi, Jyrävänjärvi, Karvastekemäjärvi, Kitkajoki, Korvasjärvi, Koutajoki, Kulmakkajärvi, Maaninkajoki, Niitselysjoki, Ollilanjärvi, Oulankajoki, Pesosjärvi, Puikkojärvi, Savinajoki

Siikalampi - Hiidensuo-                      Palovaaransuo

Luontotyypit, erityisesti kalkkilampi (Sohramonlampi) ja huurresammal­lähteiköt

-

Suininki

Luontotyypit ja linnusto

Suininki

Sukerijärvi

Luontotyypit

Sukeri

Särkiperä - Löyhkönen-Antinvaara

Luontotyypit mm. huurresammallähteiköt ja lähdepurot

Rukajärvi

Vapalampi - Lohilampi-Kuntivaara

Pienvedet mm. Cratoneuron-lähteiköt. Lettorikko ja kiiltosirppisammal

Laajusjärvi