7.2.3 Pilaantuneet maa-alueet 

Matti-rekisterin mukaan vesienhoitoalueen pilaantuneista tai mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista noin 14 % sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella. Suuri osa pilaantuneen maaperän kohteista sijoittuu taajamien pohjavesialueille. Maaperän tilan tietojärjestelmän pohjavesialueilla sijaitsevat kohteet on jaoteltu niiden tilan mukaan taulukkoon 7.3. Pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamaa kuormitusta käsitellään tarkemmin vesienhoitosuunnitelman osassa 1 (luku 3.3.10).

Taulukko 7.3. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella sijaitsevien maaperän tietojärjestelmän kohteiden luokittelu (MATTI 8/2020).

Luokittelu

Pilaantuneisuus yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvilla ja tärkeillä pohjavesialueilla, kohteiden lukumäärä

Ei puhdistustarvetta

75

Arvioitava tai puhdistettava

80

Selvitystarve

54

Toimiva kohde

84

Yhteensä

293