7.2.7 Metsätalous

Metsätaloustoimista ojitus aiheuttaa useimmiten riskin pohjavesille. Suomessa vuosittain tehtävistä ojituksista kolmannes toteutetaan Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella. Metsätalous on tunnistettu kohtalaiseksi riskiksi kahdeksalla, ja suureksi riskitekijäksi yhdellä pohjavesialueella. Vesienhoitosuunnitelman osassa 1 (luku 3.3.7) on kuvattu tarkemmin metsätaloussektorin aiheuttamaa kuormitusta. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet on kuvattu tämän toimenpideohjelman luvuissa 2–5.