7.4.9 Mammankaivo, Kuhmo

Mammankaivo kuuluu Kuhmon kaupungin läpi kulkevaan pitkittäisharjujaksoon. Pohjavesialueen kokonais­pinta-ala on 0,88 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 0,59 km2. Mammankaivon alueella vallitseva hiekka on keskiosassa karkeaa ja reunaosissa hienoa. Soraa on kapeassa kohdassa alueen länsi- ja pohjoisosassa. Pohjavesialueen rajausta on korjattu vuonna 2020 suojelusuunnitelman laadinnassa tuotetun aineiston pohjalta. Laskennallinen arvio pohjaveden muodostumismäärästä noin 500 m3/vrk. Vedessä on lievästi kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesialueella on toiminnassa oleva vedenottamo. Vedenottomäärien ollessa suuria Lammasjärvestä voi tapahtua rantaimeytymistä, mikä muodostaa riskin pohjaveden laadulle. Pohjavesialue sijaitsee taajamassa ja asuinrakennuksissa on öljysäiliöitä. Muodostuman keskiosissa on hautausmaa. Vedenottamon vedessä on tarkastelujaksolla havaittu ympäristölaatunormit ylittäviä pitoisuuksia torjunta-aineiden jäämiä, joiden on epäilty olevan peräisin hautausmaalta tulevasta vedestä. Tämän sekä taajama-alueen toimintojen muodostaman kokonaisriskin vuoksi Mammankaivo on luokiteltu riskipohja­vesi­alueeksi. Pohjavesi on arvioitu olevan hyvässä tilassa.

Toimenpiteet

Pohjaveden tilan seurantaa jatketaan erityisesti torjunta-aineiden pitoisuuskehityksen osalta. Hautausmaa tulisi saattaa kirkon ympäristödiplomin alaiseksi, jotta torjunta-aineiden käyttö olisi säännösteltyä. Kiinteistökohtaisten öljysäiliöiden kuntoarvioinneissa, kunnostuksissa ja purkamisessa ohjataan hyödyntämään kotitalousvähennystä.