7.4.34 Taivalvaara-Repovaara, Taivalkoski

Taivalkosken keskustan tuntumaan sijoittuvan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 25,63 km2, josta varsinaista muodostumisaluetta 16,36 km2. Pohjavesialue on osa saumamuodostumaa. Sille tyypillisiä ovat paksut, jopa metrin vahvuiset maakerrokset. Alueen länsiosassa aines on hiekkavaltaista. Alueen keskiosassa muodostuman selänneosa sisältää karkean hiekan lisäksi myös soraa. Karkeinta aines on alueen itäosassa Taivalvaaran seudulla, missä on pääasiassa kivistä ja hiekkaista soraa sekä karkeaa hiekkaa. Pohjavettä muodostuu arviolta 20 000 m3/vrk. Alueen lounaisosa kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja pohjavesialueelle sijoittuu Natura-alue, Kylmäperän lähteikkö. Pohjavesialue kuuluu luokkaan 1E.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Pohjavesialueella on neljä vedenottamoa. Alueen halki kulkee valtatie 20 noin yhdeksän kilometrin matkalta. Alueelle sijoittuu muun muassa betonivalimo, auto- ja korjaamoalan yritys sekä hiihtokeskus. Osalla alueelle sijoittuvista asuinkiinteistöistä on maanalainen lämmitysöljysäiliö. Alue on määritetty riskialueeksi alueella havaittujen haitta-aineiden luontaista korkeampien pitoisuuksien ja alueella sijaitsevien toimintojen vuoksi. Kemiallinen ja määrällinen tila on kuitenkin määritetty hyväksi.

Toimenpiteet

Pohjavesialueelle vuonna 2013 laadittu suojelusuunnitelma on päivitettävä. Lisäksi tulee selvittää Repovaaran ampumaradan pilaantuneisuus. Liikenteen liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa sekä öljy­säiliöiden tarkistusten ja hallitun käytöstä poiston lisäämistä edistetään ohjauskeinoin.