7.4.10 Multikangas, Kuhmo

Alueen pinta-ala on 2,95 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta 1,51 km2. Muodostuvan pohjaveden määräksi on laskennallisesti arvioitu noin 1 400 m3/vrk. Multikankaan harjussa on soravaltainen ydinselänne ja reunoilla paksut hiekkakerrokset. Pohjoisessa maa-aineskerrokset rajautuvat kohoavaan kallionpintaan. Alueella on suuria maa-aineksenottopaikkoja, joten suuri osa pohjavedenpinnan yläpuolisesta harjuaineksesta on käytetty. Pohjavesialueen itäosassa ydinharju jatkuu turve- ja hiekka­kerrosten alla Hetesuon vedenottamolle saakka. Pohjavesialuerajausta on muutettu vuonna 2020.

Vedenotto ja riskitoiminnot

Hetesuon vedenottamo ottaa pääosan Kuhmon taajaman tarvitsemasta vedestä. Sääolojen ja niiden aiheuttamien pohjaveden pinnankorkeuden muutosten on havaittu vaikuttavan pohjaveden laatuun ja vedenottamon toimintaan. Multikankaan alueella on useita pohjaveden tilaa vaarantavia toimintoja, kuten suuria maa-ainesten­ottopaikkoja, kaksi ampumarataa ja peltoja. Alueen luoteisosassa, aivan pohjavesialueen ulkopuolella, on vanha kaatopaikka. Kaatopaikan vaikutusta ei ole havaittu 1-luokan pohjavesialueella, mutta aiemmin sen länsipuolella sijainneen, pohjavesialueluokituksesta poistetun osa-alueen pohjavedessä on ollut kaatopaikan suotovesiin viittaavia haitta-aineita. Haitta-aineita on ollut vain satunnaisesti ja pieninä pitoisuuksina, joten pohjavesialue luokittuu hyvään tilaan.

Toimenpiteet

Peltoviljelyn ympäristönsuojelutoimenpiteitä on tarpeen toteuttaa 16 ha kokoisella alueella. Multikankaan ampumaradoille tulisi lisäksi hakea ympäristölupaa. Kohteet on 16.12.2019 hyväksytyssä Kainuun vaihe­maakuntakaavassa 2030 osoitettu seudullisesti merkittäviksi ampumaradoiksi, joilla on kehittämis­tarpeita. Ympäristölupavelvoitetta kaavamerkintä ei poista.