7.5 Toimenpiteiden määrät ja kustannukset

Vesienhoitokauden 2022–2027 sektorikohtaiset toimenpiteet ovat osin samoja kuin aiemmalla kaudella, koska osa edellisen kauden toteutumattomista toimenpiteistä on siirretty tulevalle kaudelle. Toimenpiteiden määrät ja kustannukset on koottu sektoreittain taulukkoon 7.8. Toimenpiteiden kohdentuminen pohjavesialueittain on esitetty liitteessä 1.

Pohjavesitoimenpiteiden eri sektoreiden kustannukset on arvioitu viitteellisesti todennäköisten kustannusten mukaan. Kustannukset jakautuvat useille tahoille, kuten kunnille, valtiolle ja yksityisille toimijoille. Samojen toimenpiteiden kustannusarvio voi sektorin sisälläkin vaihdella hyvin paljon sen mukaisesti, kuinka laajasta toimenpiteestä on kysymys. Vuotuiset kokonaiskustannukset ovat suuruus­luokaltaan 440 000 euroa.

TOIMENPITEIDEN JAOTTELU

 

Perustoimenpiteet ovat vesienhoidosta riippumatta toteutettavia toimenpiteitä, jotka perustuvat käytännössä EU-direktiiveihin;

 

Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin;

 

Täydentäviä toimenpiteitä ovat kaikki edellisten lisäksi tehtävät toimenpiteet tai toimenpiteet, joiden mitoitus ylittää lainsäädännön velvoitteet.

 

Pohjaveden laadun suojelu perustuu pitkälti ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskieltoon. EU-tason säädökset koskevat pohjaveteen joko suoraan tai epäsuoraan tapahtuvia päästöjä. Voidaan katsoa, että pohjaveteen mahdollisesti kohdistuvien suorien ja epäsuorien päästöjen hallintatoimet ovat perustoimenpiteitä. Tällaisia ovat esim. ympäristönsuojelulain perusteella annettavien lupien määräykset, joissa joko teknisin tai toiminnallisin keinoin edellytetään estämään aineiden pääsy pohjaveteen. Näin ollen myös pohjaveden tilaa selvästi uhkaavien pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintatoimet, mukaan lukien kunnostustoimenpiteet, kuuluvat perustoimenpiteisiin.

Taulukko 7.8. Vuosille 2022–2027 esitettyjen pohjavesitoimenpiteiden määrät ja kustannukset sektoreittain. P=perustoimenpide, MP=muu perustoimenpide, T=täydentävä toimenpide. Maatalouden toimenpiteiden kustannukset sisältyvät pintavesien toimenpiteisiin.

Sektori

Toimenpide

Määrä

Toimenpide-yksikkö

Pohjavesi-alueiden määrä

Investointi-kustannus

(€)

Käyttö-kustannus

(€/vuosi)

Vuosi-kustannus

(€)

Liikenne

Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta /MP

2

kpl (pohjavesialue)

2

          20 000

       10 000

       11 086

 

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta /MP

25

kpl (pohjavesialue)

14

      1 800 000

         105 898

     203 733

Maa-ainesten ottaminen

Soranottoalueiden kunnostustarpeen arviointi (SOKKA) /T

4

kpl (hanke)

4

          53 000

        2 880

Maatalous

Eläinsuojien ympäristölupien ja ilmoitus-päätösten mukaiset toimenpiteet /T

16

kpl

4

-

-

-

 

Peltoviljelyn pohjavesien suojelutoimenpiteet /T

509

ha

10

-

-

-

Metsätalous

Ojitusten haittojen ehkäisemi­nen pohjavesi­alueilla /T

3

kpl (hanke)

3

          15 000

        2 814

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneen maa-alue­kohteen/ pohjaveden riskin­arviointi, puhdistus­suunnittelu ja puhdistaminen /MP

6

kpl (MATTI-kohde)

6

        750 000

       10 000

       50 776

 

Pilaantuneisuusselvitys pilaantuneilla maa-alueilla /T

18

kpl (MATTI-kohde)

9

        432 000

       23 481

Suojelu-suunnitelmat

Pohjavesialueen tai sen osan rakenne­selvitys tai mallinnus /T

6

kpl (pohjavesialue)

6

        180 000

        9 786

 

Suojelusuunnitelman laatiminen /MP

24

kpl (pohjavesialue)

24

        321 000

       12 000

       50 584

 

Suojelusuunnitelman päivittäminen /MP

34

kpl (pohjavesialue)

34

        585 000

 

       70 322

Teollisuus

Teollisuuden tai muiden toimijoiden ympäristölupa­tarpeen harkinta tai lupa­ehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta /P

46

kpl (ympäristölupa)

7

            4 000

           480

Vedenotto

 

Kestävä vedenhankinta /MP

5

kpl (pohjavesialue)

5

          65 020

         5 000

        8 533

Vedenoton ja pintaveden imeytymisen vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) /MP

1

kpl (vedenottamo)

1

            3 000

         1 000

        1 163

 

 

Vedenottamon suoja-alueen perustaminen /MP

1

kpl (vedenottamo)

1

            4 000

0

           217

Vedenottamon suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittäminen

5

kpl (vedenottamoa)

4

          55 000

 0

                2 990

Yhteensä

 

705

 

-

      4 287 020

      143 898

     438 845

Suojelusuunnitelmat

Suojelusuunnitelmia on tarkoitus laatia 24 ja päivittää 35 pohjavesialueelle. Tavoitteena on tarkentaa pohjavesialueen tietoja, ja kartoittaa siihen kohdistuvia riskejä ja niiden suuruutta. Suojelusuunnitelmissa suositellaan ja täsmennetään niitä pohjavesialuekohtaisia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hyvän tilan turvaamiseksi. Suojelusuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen toteutetaan yleisimmin hankkeina, joihin on saatu rahoitusta sekä kunnilta että valtiolta. Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitystä on esitetty neljälle pohjavesimuodostumalle, joiden alueella on tarvetta tarkentaville pohjavesitutkimuksille.

Liikenne

Usealla pohjavesialueella on tarpeellista ylläpitää aiemmin laajennettua pohjavesien seurantaa ja vähentää suolausten haittoja. Pohjavesisuojauksiin ei ole käytettävissä erillisrahoitusta. Kahdella pohjavesi­alueella tehdään uusia suojauksia kohteille suunniteltujen tiehankkeiden mahdollisen toteutumisen yhteydessä. Jo olemassa olevien pohjavesisuojausten kunto on tarpeen tarkastaa neljällä kohteella. Teiden luiskasuojausten rakentamisen investointikustannukset ovat suuria. Pääosa liikenteen pohjavesiriskien torjumisesta aiheutuvista kustannuksista rahoitetaan valtion budjetista.

Pilaantuneet maa-alueet

Pilaantuneen maaperän tutkimukset, riskinarviointi ja kunnostuksien suunnittelu sekä kunnostus ovat usealla pohjavesialueella merkittäviä toimenpiteitä.

Teollisuus

Yhteensä 17:llä maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteella on tarpeen tehdä pilaantuneen maaperän selvityksiä ja kuudella alueella on suunniteltu tehtävän riskinarviointi, kunnostussuunnittelu tai kunnostus. Osa MATTI-järjestelmän kohteista sijoittuu samalle pohjavesialueelle. Toimenpiteenä ovat pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen luvantarveharkinnat tai lupaehtojen päivittäminen. Toimenpiteiden kustannukset kohdistuvat toimijoihin eli yksityiseen sektoriin.

Vedenotto

Keskeisenä toimenpiteenä on kestävä vedenhankinta, jonka tarkoituksena on sopeuttaa hyödynnettävä vesimäärä akviferin kapasiteettiin. Yhdellä pohjavesialueella on katsottu tarpeelliseksi vahvistaa suoja-alue vedenottamon ympärille vesilain mukaisessa menettelyssä. Neljällä pohjavesialueella koskien viittä vedenottamoa on tarvetta vedenottamon suoja-alue määräysten tai rajausten päivittämiseen. Vedenoton tai pintaveden imeytymisen vaikutusta selvitetään yhdellä vedenottamolla. Toimenpiteet liittyvät vedenottolupien alaiseen toimintaan, joten niiden kustannuksista vastaavat vedenottajatahot, kuten vesilaitokset.

Maa-ainestenotto

Maa-ainestenoton pohjavesivaikutuksia hillitään jatkossa pääasiassa ohjauskeinojen kautta.

Maatalous

Maatalouden pohjavesitoimenpiteitä on tarpeellista toteuttaa kymmenellä pohjavesialueella. Peltoviljelyn pohjavesien suojelun toteutumista seurataan pinta- ja pohjavesille yhteisten maatalouden toimenpiteiden kautta. Myös kustannusarviot on sisällytetty kussakin tapauksessa soveltuvan toimenpiteen yhteyteen.

Metsätalous

Pohjavesiä koskevana metsätalouden toimenpiteenä on ojitusten haittojen ehkäiseminen niillä pohjavesi­alueilla, joilla on runsaasti ojituksia.