6.1 Rannikkovesien tila

Rannikkovesien ekologinen tila on uusimman luokittelun perusteella laajalti tyydyttävä (kuva 6.1). Hyvässä ekologisessa tilassa on ainoastaan Rahjasta Pyhäjoelle ulottuva vesimuodostuma (18 % rannikkovesien pinta-alasta). Tila on kuitenkin arvioitu olevan riskissä heikentyä. Oulun edustan ekologinen tila on välttävä. Siniluodonlahti ja Kuljunlahti ovat voimakkaasti muutettuja merenlahtia. Siniluodonlahden tila on tyydyttävä ja Kuljunlahden välttävä suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Kartta. Siinä on esitetty rannikon vesimuodostumien tila.

Kuva 6.1. Rannikkovesimuodostumien ekologinen tila. Keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien (Kuljunlahti ja Siniluodonlahti) tila on esitetty suhteessa parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan.

Huomioita kemiallisesta tilasta

Kaikkien rannikkovesimuodostumien kemiallinen tila on huono. Tämä johtuu siitä, että bromattujen difenyyli­eettereiden pitoisuudet ylittävät mallinnusten perusteella niille asetetun erittäin tiukan ympäristönlaatunormin. Tilanne on sama koko Suomessa. Muista kemialliseen tilaan vaikuttavista aineista on mittaustuloksia Hailuodon ja mantereen välisen Luodonselän (2015) ja Oulun edustan (2015 ja 2016) ahventen elohopea­pitoisuudesta. Pitoisuudet alittivat ympäristönlaatunormin. Oulun edustalla elohopeapitoisuus oli kuitenkin silmällä pidettävällä tasolla. Kemiallisen tilan määrittelyssä elohopean laatunormi on tiukka, vain puolet ravinnoksi käytettävälle kalalle asetetusta elohopean raja-arvosta.

Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamon laimentumattomana lähtevässä vedessä on mitattu nonyyli- ja oktyylifenolien, niiden etoksylaattien sekä kadmiumin ympäristönlaatunormit ylittäviä pitoisuuksia. Tuoreessa ympäristöluvassa on annettu määräys näitä aineita koskeva 300 m sekoittumisvyöhykkeestä. Muiden haitallisten aineiden pitoisuudet olivat pieniä, eivätkä ympäristönlaatunormit ylittyneet.

Laiva-kaivoksen vesistötarkkailussa mitattujen liukoisen nikkelin, kadmiumin ja lyijyn pitoisuudet alittivat Raahen edustalla ympäristönlaatunormin (2012 ja 2013). Samoin kaivoksen purkuputken lähistöltä pyydettyjen ahventen elohopeapitoisuus alitti ympäristönlaatunormin (2013).

Tributyylitinayhdisteiden (TBT) laatunormi saattaa ylittyä satamissa, veneväylissä sekä massa- ja paperiteollisuuden kuormittamilla alueilla, joihin sitä kulkeutuu pilaantuneista sedimenteistä.