1.11.2 Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevedet

Yhdyskuntien jätevesien käsittelyssä tavoitteena on edelleen ollut jätevesien käsittelyn keskittäminen isompiin yksiköihin ja purkupaikkojen vähentäminen. Kaakkois-Suomessa etenkin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella tavoitteessa on edetty varsin hyvin.

Laskuttamattoman jäteveden (vuotovesi) määrä molemmilla vesienhoitoalueilla on merkittävä, kuten muuallakin Suomessa. Laskuttamaton jätevesi koostuu putkistoon päässeistä sade- ja sulamisvesistä sekä pohjavesistä, joita pääsee verkostoon rikkoutuneiden putkien ja kaivojen kautta. Laskuttamattomasta jätevedestä aiheutuu puhdistamoille suuria virtaamavaihteluita, mikä heikentää puhdistusprosessien toimivuutta ja johtaa toisinaan ylijuoksutuksiin, ts. osin käsittelemättömän jäteveden johtamiseen purkuvesistöihin. Suuret vuotovesimäärät niin vesijohto- kuin viemäriverkostoissa vievät laitteiden ja verkoston kapasiteettia ja lisäävät käyttökustannuksia. Ongelma on tiedostettu, mutta ongelman korjaaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla osin siitä syystä, että vesihuoltolaitokset ovat joutuneet toteuttamaan viime vuosina suuria laitosinvestointeja.

Molemmilla vesienhoitoalueella vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 92 % asukkaista (VEETI-rekisteri v. 2019). Liittymisaste kasvaa lähinnä maaseudun autioitumisen myötä. Kunnallisten vesihuoltolaitosten ulkopuolella oli v. 2019 vesijohtoverkoston osalta yhteensä noin 25 000 asukasta.

Haja-asutusalueella jätevesien käsittelyä edistäviä hankkeita on ollut useita ja etenkin neuvontaan on kohdistettu resursseja vuosina 2011–2019. Kaakkois-Suomessa, erityisesti Kymijoen ja Suomenlahden vesienhoitoalueella on valmistunut useita laajojakin vesiosuuskuntahankkeita, joilla on keskitetysti voitu järjestää maaseudulle toimiva vesihuolto ja tuoda jätevedet käsiteltäviksi suurempiin keskuspuhdistamoihin. Kiinteistökohtaisten jätevesiratkaisujen toteuttamisen osalta toiminta haja-asutusalueella ei ole riittävästi edistynyt laajasta neuvonnasta huolimatta.

Vuoksen vesienhoitoalueella yhdyskuntien jätevesien käsittely on yhä melko hajautunutta. Viimeinen lopetettu jätevedenpuhdistamo on Parikkalan kunnan Niukkalan jätevedenpuhdistamo, joka lopetti toimintansa v. 2007.  Jätevedet johdetaan nykyisin Kesälahden (Kitee) jätevedenpuhdistamolle. Puhdistamoiden lupaehtojen kiristyminen ja rakenteiden vanhentuminen sekä purkuvesistöjen suojelu asettavat haasteita etenkin pienten puhdistamoiden toiminnalle tulevaisuudessa. Toisaalta kuntien väliset etäisyydet ovat maakunnassa osin pitkiä ja jätevesimäärät pieniä, jolloin jätevesien johtaminen kunnasta toiseen ei välttämättä aina ole taloudellisesti kannattavaa. Vesienhoitoalueen vesistöjä kuormittaa vielä 13 toiminnassa olevaa jätevedenpuhdistamoa. Puhdistamoiden keskeiset lupaehdot on esitetty taulukossa (Taulukko 5). Laskuttamattoman jäteveden määrä Vuoksen vesienhoitoalueella on merkittävä (kokonaisarvio n. 40 %). Merkittävin jätevedenpuhdistamohanke viime vuosina on ollut Parikkalan Särkisalmen puhdistamon saneeraus 2019, jossa ensimmäisenä Suomessa otettiin käyttöön membraanibioreaktoriin (MBR) perustuva aktiivilieteprosessi.

Vesienhoitoalueella talousvettä toimittavien vesiosuuskuntien määrä on noin 25 kpl. Vesiosuuskuntiin liittyneiden asukkaiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta osuuskuntiin liittyneiden kiinteistöjen määrän perusteella voidaan arvioida, että osuuskuntien vedenjakeluun on liittynyt noin 2000 asukasta ja jätevesiviemäröintiin noin 1 500 asukasta.

Taulukko 5. Vuoksen vesienhoitoalueen puhdistamoiden keskeiset lupaehdot.

Kuormittaja
(purkuvesistö)

Asukas-
vastineluku

Lupapäätös

Lupaehdot

Lupaehtojen
tarkistus tai luvan muutos

BOD7ATU

Kokonais-fosfori

CODCr

Kiintoaine

Kokonaistyppi

Ammoniumtyppi

 

Pit.mg O2/l

Teho %

Pit.mg/l

Teho %

Pit.mg/l

Teho %

Pit.mg/l

Teho %

Pit.mg/l

Teho %

Pit. mgl

Teho %

Parikkalan kunta, Särkisalmen jätevesilaitos (Simpelejärvi, Kirkkoselkä)

3 300

2015

10

95

0,5

95

70

80

 35

90

20*

-

6

90

 

Rautjärven kunta, Simpeleen viemärilaitos

(Hiitolanjoki-Kokkolanjoki)

2 200

2009

10

90

0,5

92

70

80

15

90

-

-

 

 

Tulevan saneerauksen yhteydessä

Imatran vesilaitos, Meltolan jätevesilaitos

(Vuoksi)

28 000

2007

10

90

0,5

90

125

75

35

90

-

-

 

 

Tulee vireille suunnittelukaudella

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Oravaharjun jätevesilaitos (Itäinen Pien-Saimaa)

7 500

 2015

 10

95

 0,3

95

125

75

 15

 95

-

-

 

 

ELY arvioi luvan tarkistustarpeen 2025 mennessä.

Konnunsuon puhdistamo

(Leppäsjoki - Suokumaanjoki)

250

2012

15

90

1,0

90

125

75

35

90

-

-

 

 

 

Savitaipaleen kunta, Peijonsuon jätevesilaitos (Kuolimo)

1 200

 2016

 10

 95

 0,5

 95

 60

80

15

90

-

70

 

70

 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Nuijamaan jätevedenpuhdistamo (Nuijamaanjärvi)

350

2011

15

90

1,0

90

70

80

35

90

-

-

 

 

 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Toikansuon jätevedenpuhdistamo (Rakkolanjoki, yläosa)

110 000

 2016

10

90

0,5

90

70

80

 35

90

-

-

 

 

 lupa voimassa 31.12.2025 asti

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Ylämaan jätevesilaitos (Vilajoki, alaosa)

550

2008

15

90

1,0

90

70

80

15

90

-

-

 

 

Tulevan saneerauksen yhteydessä

Luumäen kunta, Taavetin
jätevesilaitos (Kirkkojoki)

3200

 2017

 10

 95

 0,4

 95

125

75

35

90

-

-

 

75

 

*Typen osalta pitoisuusraja-arvo on voimassa, kun jäteveden lämpötila on vähintään 12 °C, ja puhdistusteho on tavoitteellinen ja koko vuoden keskiarvona laskettuna.

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella jätevedenpuhdistusta on aikaisemmin keskitetty tehokkaasti. Nykyisin toiminnassa on kaksi kunnallista jätevedenpuhdistamoa (Kouvolan Mäkikylä ja Kotkan Mussalo). Siirtoviemäri Akanojan jätevesien johtamiseksi Mäkikylään valmistui vuoden 2014 lopulla ja Sippolan jätevesien johtamiseksi Kotkan Mussalon puhdistamolle vuonna 2016 Tavoitetila, jossa vesienhoitoalueella on vain kaksi keskuspuhdistamoa, Kouvolan Mäkikylä ja Kotkan Mussalo, on saavutettu. Aiemmista kuntien puhdistamoista Kymijokivarressa sijaitsevat Halkonniemen ja Huhdanniemen laitokset sekä Haminan Nuutniemi toimivat nykyisin ohitusvesipuhdistamoina. Puhdistamoiden keskeiset lupaehdot on esitetty taulukossa (Taulukko 6). Laskuttamattoman jäteveden määrä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on merkittävä (n. 50 %).

Taulukko 6. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen puhdistamoiden keskeiset lupaehdot.

Kuormittaja (purkuvesistö)

Asukas-
vastineluku

Lupa päätös

Lupaehdot

Lupaehtojen
tarkistus

BOD7ATU

Kokonaisfosfori

CODCr

Kiintoaine

Typpi

Pit.mg O2/l

Teho%

Pit. mg/l

Teho%

Pit.mg/l

Teho%

Pit.mg/l

Teho%

Pit.mg/l

Teho%

Kouvolan Vesi Oy, Mäkikylän jätevesilaitos (Kymijoki, pääuoma)

135 000

2013

10

95

0,3

95

125

75

35

90

20**

70***

 

Kymen Vesi Oy, Halkoniemen jätevesilaitos, siirtoviemärin ohitusvedet (Kymijoki, pääuoma)

 

 2015

 15

70

0,5

 85

 75

75

 20

90

20

 

 

Kymen Vesi Oy, Huhdanniemen jätevesilaitos, siirtoviemärin ohitusvedet (Kymijoki, pääuoma)

 

 2015

 15

70

 0,5

 85

 75

75

 20

90

20

 

 

Kymen Vesi Oy, Mussalon jätevesilaitos, (Kotkan edustan sisäsaaristo)

132000*

2020

15

93

 0,45 à 0,3 (2026)

90

 80

 85

 15

 93

 

70

 

Haminan kaupunki, Nuutniemen jätevesilaitos, siirtoviemärin ohitusvedet (Haminanlahti)

 

2008

30

70

1,0

80

125

75

35

80

     

**Typen pitoisuusraja-arvo on voimassa, kun jäteveden lämpötila on vähintään 12 °C
***Typen puhdistusteho on tavoitteellinen
*Mitoitus 220 000 asukasta

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on perustettu vesiosuuskuntia, jotka vastasivat ainoastaan vedenjakelusta sekä osuuskuntia, jotka vastaavat sekä vedenjakelusta että jätevesien johtamisesta tai pelkästään jätevesien käsittelystä. Eniten vesi- ja vesihuolto-osuuskuntia on kuntaliitosten jälkeisessä Kouvolassa (50) ja Haminassa (35).