4.6 Teollisuus

Teollisuuden osuus ravinne- ja muusta vesistökuormituksesta on voimakkaasta metsä­teollisuuden toiminnasta johtuen Kaakkois-Suomessa muuta maata huomattavasti korkeampi ( Kuva 60). Muun teollisuuden osuus kuormituksesta on hyvin pieni, joten tässä yhteydessä tarkastellaan edellisen toimenpideohjelman tapaan vain metsäteollisuuden kuormittamia vesistöalueita. Tarkempaan tarkasteluun on otettu vain ravinnepäästöt, joilla on eniten merkitystä vesienhoidon kannalta. Näiden lisäksi hitaasti hajoavan orgaanisen aineksen (määritetään kemiallisen hapenkulutuksen (COD) perusteella) päästöt ovat keskeinen jätevedenpuhdistuksen toimivuutta kuvaava parametri.

Kuva 60. Teollisuuden fosforikuormitus (YLVA-rekisteri 2018)

Kuva 60. Teollisuuden fosforikuormitus (YLVA-rekisteri 2018)