9.1 Kuulemiskierrokset

Ensimmäisellä kuulemiskierroksella vesienhoidon työohjelma, aikataulu, ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä vesienhoitoalueen keskeiset kysymykset (2022–2027) olivat kuultavana 8.1.- 9.7.2018. Yhtä aikaa vesienhoitosuunnitelmaehdotusten kuulemisen kanssa järjestettiin kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista ja merenhoidon toimenpideohjelmasta toisella kuulemiskierrokselle 2.11.2020 – 14.5.2021. Kuulemisasiakirjat olivat kaikkien saatavilla ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Kuulemisesta tiedotettiin keskeisimmissä sanomalehdissä, valtakunnallisella tiedotuskampanjalla sekä alueellisissa tilaisuuksissa. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa asiakirjojen perusteella palautetta kuulemisen aikana. Kaikilta keskeisiltä valtakunnallisilta ja alueellisilta toimijoilta pyydettiin lausunnot kuulemisasiakirjoista. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin Vuoksen vesienhoitoalueelta 103 kappaletta. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelta lausuntoja ja mielipiteitä saatiin 112 kappaletta. Saatua palautetta käytettiin hyväksi laadittaessa ja täydennettäessä toimenpideohjelmia ja vesienhoitosuunnitelmia. Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa joulukuussa 2021. 

Kuulemisia koskevat yhteenvedot löytyvät internetistä http://www.ymparisto.fi -sivuston Vaikuta vesiin -sivuilta