3.3.2. Kymijoki-Suomenlahden vesienhoitoalue

Pyhäjärven alapuolisen Kymijoen, Tammijärven ja jokisuiden edustan rannikon haukien elohopeapitoisuuksia on seurattu säännöllisesti kalataloustarkkailun yhteydessä 1990-luvulta alkaen. Elohopeapitoisuudet ovat olleet laskussa, mutta hauen elohopeapitoisuus on 2000-luvun tarkkailututkimuksissa ollut yhä tasolla 0,4-0,8 mg/kg. Vuosina 2012–14 Kymijoelta Keltin ja Hurukselan väliseltä jokiosuudelta sekä Tammijärveltä pyydetyissä ahvenissa elohopeapitoisuus ylitti asetetun laatunormin (0,20 mg/kg). Kymijoen läntisen haaran edustan Ahvenkoskenlahden kalaelohopeapitoisuus ylitti vuoden 2018 tulosten perusteella laatunormin, kun se vuoden 2013 mittauksissa oli ollut silmällä pidettävällä tasolla. Kotkan edustan Keisarinsatama ja Sunilanlahti on luokiteltu huonoon kemialliseen tilaan sekä Kymijoen että Kotkan edustan sisäsaariston ahventen elohopeapitoisuuksien perusteella. Kotkan kantasataman alueella on mittausten perusteella ollut myös kohonneita TBT-pitoisuuksia pohjanläheisessä vedessä. Rannikkoalueista myös Virolahden sisälahdella todettiin ahventen elohopeapitoisuuden vuoden 2018 mittauksissa ylittävän laatunormin. Hiitolanjoella, Kymijoella ja Kymijoen edustalla kalaelohopea on peräisin teollisuuden aikaisemmasta kuormituksesta, muissa vesimuodostumissa korkeat pitoisuudet johtunevat kaukokulkeumasta. Humuksen huuhtoutumista aiheuttavien tekijöiden on arvioitu toimivan elohopeakuormituksen lisääjinä. Lappeenrannan Haapajärven kaloista (sappineste / lahna, särki) on mitattu korkeita lääkeainepitoisuuksia (Brozinski 2013). Näille aineille ei toistaiseksi ole ympäristölaatunormia, joten järvi on luokiteltu hyvään kemialliseen tilaan.  

 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Valkealan reitiltä ja Salpausselkien pohjoispuolen järvialueilta tutkittujen ahventen elohopeapitoisuus ei järvikohtaisesti ylittänyt ympäristölaatunormia.  Kalaelohopean osalta puhtaiksi alueiksi todettiin Ylä-Kivijärven eteläosa ja Pohjois-Kymenlaakson järvistä Pyhäjärvi, Iso-Ruhmas ja Sompanen. Rannikolla viimeisimmät mittaukset Virolahden edustalta ilmensivät myös laatunormin alittavia elohopeapitoisuuksia ahvenessa, mutta varsinkin Kymijoen jokihaarojen edustalla kalojen elohopeapitoisuus vaatii tilanteen jatkoseurantaa aiemmin havaittujen kohonneiden elohopeapitoisuuksien vuoksi.  

Taulukko 10. Vuosina 2012–2018 toteutetuissa selvityksissä havaitut elohopean laatunormit ylittävät ja silmällä pidettävät pitoisuudet ahvenissa. Lähde: VeMu3 ja Hertta kerty rekisteri 3. 

Vesistö  

Kunta  

Elohopeapitoisuus mg/kg (15–21 cm ahven) keskiarvo 

Laatunormin ylittyy/ 

silmällä pidettävä 

Vehkajoki, alaosa  

Hamina  

0,160  

silmällä pidettävä  

Kymijoki, pääuoma  

Kouvola  

0,247  

ylittyy  

Hiitolanjoki-Kokkolanjoki  

Rautjärvi  

0,260  

ylittyy  

Virmutjoki  

Ruokolahti  

0,202  

silmällä pidettävä  

Alajoki/Hounijoki  

Lappeenranta  

0,270  

ylittyy  

Tervajoki  

Lappeenranta  

0,296  

ylittyy  

Urpalanjoki, alaosa  

Miehikkälä  

0,241  

silmällä pidettävä   

Urpalanjoki, yläosa  

Lappeenranta  

0,212  

silmällä pidettävä 

Siltakylänjoki  

Pyhtää  

0,189  

silmällä pidettävä  

Sahaoja  

Hamina  

0,174  

silmällä pidettävä  

Haapavesi-Kauvonselkä  

Ruokolahti  

0,259 

ylittyy  

Sippolanjoki  

Kouvola  

0,187  

silmällä pidettävä  

Virolahti  

Virolahti  

0,257  

ylittyy  

Ahvenkoskenlahti  

Pyhtää, Loviisa  

0,265  

ylittyy  

Kotkan edustan sisäsaaristo  

Kotka, Pyhtää  

0,440  

ylittyy  

Rapojärvi-Haukkajärvi  

Kouvola  

0,235  

ylittyy  

Lennusjärvi  

Luumäki, Savitaipale  

0,227  

ylittyy  

Suuri Sarkanen  

Lappeenranta  

0,266  

ylittyy  

Tammijärvi  

Pyhtää  

0,420  

ylittyy  

Ottojärvi  

Lappeenranta  

0,253  

ylittyy  

Ahjärvi  

Ruokolahti  

0,224  

ylittyy  

Jängynjärvi-Tuuva  

Lappeenranta  

0,174  

silmällä pidettävä  

Harattalanjärvi  

Lappeenranta  

0,418  

ylittyy  

Vuohijärvi  

Kouvola  

0,178  

silmällä pidettävä  

Hangasjärvi  

Kouvola  

0,226  

ylittyy  

Sirkjärvi  

Lappeenranta  

0,146  

silmällä pidettävä  

Kannusjärvi  

Hamina  

0,304  

ylittyy  

Änikkä  

Ruokolahti  

0,421  

ylittyy  

Kärinki  

Ruokolahti  

0,148  

silmällä pidettävä  

Kuolimo  

Savitaipale  

0,178  

silmällä pidettävä  

Humaljärvi  

Lappeenranta  

0,248  

ylittyy  

Niskajärvi  

Kouvola  

0,487  

ylittyy  

Ilmajärvi  

Ruokolahti  

0,377  

ylittyy  

Suurijärvi  

Miehikkälä  

0,186  

silmällä pidettävä  

Sanijärvi  

Kouvola  

0,448  

ylittyy  

Korppinen  

Lappeenranta  

0,253  

ylittyy  

Tyllinjärvi  

Miehikkälä  

0,381  

ylittyy  

Sarajärvi  

Rautjärvi, Ruokolahti  

0,241  

ylittyy  

Pukalus  

Lappeenranta  

0,222  

ylittyy  

Vehkajärvi  

Hamina  

0,336  

ylittyy  

Loituma  

Ruokolahti  

0,230  

ylittyy  

Torsa  

Ruokolahti, Rautjärvi  

0,253  

ylittyy  

Nurmijärvi  

Rautjärvi  

0,240  

ylittyy