7.11.2 Suojelusuunnitelmat ja selvitykset - esitetyt toimenpiteet, ohjauskeinot ja kustannukset 2022–2027

Ohjauskeinot:

  • Turvataan riittävät resurssit suojelusuunnitelmien laatimisille ja päivittämiselle ja edistetään niiden toimeenpanoa sekä seurantaryhmien toimintaa.
  • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa. Kehitetään ja edistetään pohjaveden yhteistarkkailua alueilla, joilla on paljon pohjavedelle riskiä aiheuttavaa toimintaa.
  • Edistetään pohjavesialueiden rakenneselvitysten ja pohjavesimallinnusten toteuttamista ja niihin liittyvien tietojen saatavuutta.
  • Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla.

Muut perustoimenpiteet:

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

Suojelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ovat vesienhoitolain (1299/2004) mukaisia muita perustoimenpiteitä. Toimenpide käsittää olemassa olevan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämisen. Suojelusuunnitelma on suositeltavaa päivittää noin kymmenen vuoden välein, jotta alueen hydrogeologiaa ja riskitoimintoja koskevat tiedot pysyvät ajan tasalla.

Suojelusuunnitelman päivittämistä esitetään Kaakkois-Suomessa toimenpiteenä kaikille niille pohjavesialueille, joilla suojelusuunnitelman laadinnasta tulee 10 vuotta täyteen vuosien 2022–2027 aikana. Vuoksen vesienhoitoalueella pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittämistä esitetään yhteensä 45 pohjavesialueelle ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella yhteensä 24 pohjavesialueelle.

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen

Suojelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ovat vesienhoitolain (1299/2004) mukaisia muita perustoimenpiteitä. Toimenpide käsittää suojelusuunnitelman laatimisen ja se kohdennetaan Kaakkois-Suomessa kaikille niille riskipohjavesialueille ja selvityskohteille, jotka eivät vielä kuulu nykyisten suojelusuunnitelmien piiriin.

Vuoksen vesienhoitoalueella suojelusuunnitelmien laatimista esitetään Imatran Korvenkanta A:n ja Teppanalan pohjavesialueille. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella toimenpidettä esitetään Kotkan Laajakosken sekä Kouvolan Harjunmäki-Korkiaharjun, Huuhkajavuoren, Marinkylän, Multamäen, Pohjankorven, Tähteen ja Virtasenharjun pohjaesialueille. Lemin kunnan pohjavesialueille ollaan parhaillaan laatimassa suojelusuunnitelmia ja suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Suojelusuunnitelmissa esitettyjen toimenpidesuositusten toteutumisen seuraamiseksi ja toteuttamiseksi on suositeltavaa perustaa seurantaryhmä. Seurantaryhmän koollekutsujana toimii yleensä kunta.

Täydentävät toimenpiteet:

Pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitys/mallinnus

Pohjavesialueen geologiset tai hydrogeologiset olosuhteet voivat edellyttää myös geologisia rakenneselvityksiä tai pohjavesialueen mallinnusta, jotta voidaan tarkemmin arvioida pohjaveden virtaussuuntia ja esimerkiksi mahdollisten haitta-aineiden kulkeutumista pohjavedessä.

Vuoksen vesienhoitoalueella rakenneselvitystä/mallinnusta esitetään Imatran Vesioronkankaan pohjavesialueelle ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Kouvolan Selänpään pohjavesialueelle.

 

Suojelusuunnitelmat ja selvitykset -sektorille suunnitellut toimenpiteet ja kustannukset on esitetty taulukossa (Taulukko 57) ja pohjavesialuekohtaisesti liitteessä 15 ja 16.

 

Yhteenveto suojelusuunnitelmien, seurannan ja selvitysten toimenpiteistä ja ohjauskeinoista

  • Laaditaan suojelusuunnitelmat kaikille riskipohjavesialueille
  • Päivitetään olemassa olevia suojelusuunnitelmia säännöllisesti
  • Turvataan riittävät resurssit suojelusuunnitelmien laatimisille ja päivittämiselle ja edistetään niiden toimeenpanoa sekä seurantaryhmien toimintaa.
  • Tehostetaan ja edistetään pohjavesiselvitysten ja tarvittaessa rakenneselvitysten laatimista erityisesti pohjavesialueilla, jotka ovat vedenhankinta käytössä ja joiden pohjavedessä on havaittu esiintyvän haitta-aineita.
  • Tehostetaan haitallisten aineiden ja pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua ja seurantaa. Kehitetään ja edistetään pohjaveden yhteistarkkailua alueilla, joilla on paljon pohjavedelle riskiä aiheuttavaa toimintaa.
  • Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla.

 

Taulukko 57. Suojelusuunnitelmille ja selvityksille esitetyt toimenpiteet ja kustannukset.

VHA 1

 

 

 

 

 

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Pohjavesialueen tai sen osan

rakenneselvitys/mallinnus

1

1

50 000 €

0 €

2 718 €

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

45

45

138 200 €

0 €

16 586 €

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen

2

2

11 000 €

0 €

1 322 €

Yhteensä

 

 

203 200 €

0 €

21 106 €

 

VHA 2

 

 

 

 

 

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Pohjavesialueen tai sen osan

rakenneselvitys/mallinnus

1

1

60 000 €

0 €

3 262 €

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivittäminen

24

24

71 000 €

0 €

8 522 €

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman laatiminen

8

8

32 000 €

0 €

3 842 €

Yhteensä

 

 

163 000 €

0 €

15 626 €