1.9.2 EU-uimarannat

Erityisiin alueisiin kuuluvat myös ns. EU-uimarannat. Niillä oletetaan käyvän huomattava määrä uimareita päivän aikana. EU-uimarannoista puhuttaessa huomattavalla määrällä tarkoitetaan sellaista uimarien määrää, jonka kunnan terveydensuojeluviranomainen katsoo huomattavaksi ottaen huomioon kyseisen uimarannan aikaisemmat kehityssuuntaukset tai käytettävissä olevan infrastruktuurin tai uimarannalla käytettävissä olevat tilat tai muut uinnin edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. EU-uimarantojen hallinta tapahtuu uimavesidirektiivin (2006/7/EY) perusteella annettujen sosiaali- ja terveysministeriön asetusten (177/2008 ja 711/2014) nojalla. Asetusten tarkoituksena on uimavesien laadun turvaaminen mm. hygieenisen tilan kannalta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 EU-uimarantaa.

Uimavesien hallintaa varten kunnan terveydensuojeluviranomaiset laativat yhteistyössä uimarannan omistajan tai haltijan kanssa jokaiselle EU-uimarannalle uimavesiprofiilin, joka sisältää mm. kuvauksen kyseisen uimaveden ominaisuuksista ja mahdollisista saastumisen syistä, arvioita haitallisista tilanteista, kuten runsaasta sinilevien esiintymisestä tai lyhytkestoisesta saastumisesta, tietoa seurannasta sekä uimaveden hallintaan ja valvontaan liittyvät yhteystiedot. Profiili tarkistetaan tietyin vuosivälein riippuen uimaveden laadun luokasta. Kun uimarantojen uimavesiprofiileja laaditaan ja tarkistetaan, tullaan hyödyntämään vesienhoitolain nojalla tehdyistä vesien tilan arvioinneista ja seurannasta saatuja tietoja. Keskeinen tavoite on turvata uimavesien hygieeninen laatu.

Kaakkois-Suomessa oli 12 EU-uimarantaa vuonna 2019. Ne sijoittuvat kymmeneen pintavesimuodostumaan ja kuuteen pohjavesimuodostumaan (Taulukko 2, Kuva 7). EU-uimarantojen ja kansallisten uimarantojen terveysvalvontaan sovelletaan mikrobiologisten laatuvaatimusten osalta erilaisia valvontaperusteita. Uimavesien laadun luokitus toteutettiin ensimmäisen kerran uimakauden 2011 päätyttyä uimakausien 2008–2011 valvontatutkimustulosten perusteella. Uimavesiluokat määritellään uudelleen joka vuosi uimakauden päätyttyä. Vesistöt, joissa EU-uimarannat sijaitsevat, ovat hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa.

Uimavesiluokituksessa ei suoraan huomioida mahdollisia sinileväesiintymiä, mutta uimarantojen levätilannetta seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. Levähaittojen vähentäminen kytkeytyy vesistöön kohdistuvan ravinnekuormituksen pienentämiseen ja rehevyyden vähentämiseen eivätkä Kaakkois-Suomen EU-uimarannat näin ollen vaadi erillisiä tilan parantamisen lisätoimenpiteitä uimavesien laatuvaatimusten täyttämiseksi. Hygieenistä riskiä voi aiheutua mm. uimarannan lähellä sijaitsevista jätevesipumppaamoista tai hulevesistä.

Suurten uimarantojen laatuluokitukset on löydettävissä karttapalvelusta:

 http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters.

Taulukko 2. Kaakkois-Suomen EU-uimarantojen uimaveden laatuluokitus vuonna 2019

Vesien-
hoitoalue

Kunta

EU-uimaranta

Uimaveden laatuluokka 2019

Pintavesi-muodostuma, ekologinen tila

Pohjavesialue (Luokka)

Yhteys

VHA 1

Imatra

Ukonlinna

Erinomainen

Eteläinen Suur-Saimaa, erinomainen

Korvenkanta A (I)

Pohjavesi purkaa Saimaaseen

VHA 1

Lappeenranta

Myllysaari

Erinomainen

Läntinen Pien-Saimaa, itäosa, hyvä

Lpr Keskusta-
Lauritsala (III)

Pohjavesi purkaa Saimaaseen

VHA 1

Lappeenranta

Sammonlahti

Erinomainen

Läntinen Pien-Saimaa, länsiosa, tyydyttävä

Huhtiniemi A (I)

Pohjavesi purkaa Saimaaseen

VHA 2

Hamina

Pitkät hiekat

Erinomainen

Uolionselkä-Tammionselkä, tyydyttävä

-

 

VHA 2

Kotka

Äijänniemi

Hyvä

Kotkan-Haminan sisäsaaristo, tyydyttävä

Suulisniemi (2)

Pohjavettä purkautuu mereen

VHA 2

Kotka

Mansikkalahti ulkoranta

Erinomainen

Kotkan edustan sisäsaaristo, tyydyttävä

-

 

VHA 2

Kotka

Santalahti

Erinomainen

Kotkan edustan sisäsaaristo, tyydyttävä

-

 

VHA 2

Kotka

Tampsan monttu

Erinomainen

-

-

 

VHA2

Kotka

Koivusaari

 

-

-

 

VHA 2

Pyhtää

Huutjärvi

Erinomainen

-

Siltakylä (1)

Järvivettä imeytyy jossain määrin pohjavesi-muodostumaan

VHA 2

Kouvola

Käyrälampi

Erinomainen

Käyrälampi, hyvä

Tornionmäki (1E)

Pohjavesi purkaa Käyrälampeen. Järvivettä imeytyy jossain määrin pohjavesimuodostumaan (vedenoton vaikutuksesta)

VHA 2

Kouvola

Venna, Haukkajärvi

Erinomainen

Rapojärvi-Haukkajärvi, erinomainen

(Utti (1E)– etäisyys 100 m)

 

VHA 2

Kouvola

Särkät, Lappalanjärvi

Erinomainen

Lappalanjärvi, hyvä

-

 

 

Kouvola

Koivusaari

Ei luokiteltu, ei tarpeeksi tietoa

-

 

 

 

Kartta  EU–uimarannoista Kaakkois-Suomessa.

Kuva 7. EU –uimarannat Kaakkois-Suomessa.