9.2 Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on vesien- ja merenhoitolain (1299/2004) mukainen, alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä, jonka Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kutsunut koolle. Ryhmässä on 62 jäsentä, jotka edustavat 31 tahoa ja lisäksi 13 ELY-keskuksen jäsentä. Yhteistyöryhmällä on kokouksia noin puolen vuoden välein. Yhteistyöryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät internet-sivuilta: http://www.ymparisto.fi> Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Kaakkois-Suomi. 

Yhteistyöryhmä on osallistunut vesienhoitoon liittyvien asioiden valmisteluun yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelun aikana yhteistyöryhmän jäsenet ovat ideoineet vesienhoidon tavoitteita, seuranneet, arvioineet ja ennakoineet vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä Kaakkois-Suomessa. Yhteistyöryhmä on ottanut kantaa tehtyihin toimenpidelinjauksiin, esitettyihin toimenpiteisiin sekä toimenpideohjelmassa käsiteltyihin vesimuodostumiin. Siten yhteistyöryhmä on vaikuttanut siihen, millaisia vesienhoitotoimia alueella tehdään. Yhteistyöryhmässä on myös seurattu ja edistetty ensimmäisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutumista. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on myös ollut edistää tiedonkulkua toimijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä. 

Toimenpideohjelman laatimistyötä tukemaan järjestettiin teollisuudesta, maataloudesta, metsätaloudesta yhdyskunnista ja haja-asutuksesta, turvetuotannosta ja kunnostuksesta erilliset toimenpidetyöpajat. Niissä paneuduttiin tarkemmin vesistökuormitukseen, tavoitteisiin, painotuksiin ja toimenpiteiden suunnitteluun 3. vesienhoitokaudella. Lisäksi Kaakkois-Suomen ELY on järjestänyt yhteistyöryhmälle ilmastonmuutokseen keskittyvän seminaarin talvella 2019.