7.11.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Edellisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa esitettiin Vuoksen vesienhoitoalueelle seitsemälle pohjavesialueelle suojelusuunnitelman laatimista, kahdelle pohjavesialueelle pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitystä/mallinnusta, yhdelle pohjavesialueelle pohjavesiselvityksen tekemistä ja kolmelle pohjavesialueelle yhteistarkkailun järjestämistä pohjavesialueen toimijoiden kesken. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle esitettiin suojelusuunnitelman laatimista yhteensä yhdeksälle pohjavesialueelle ja suojelusuunnitelman päivittämistä kolmelle pohjavesialueelle, pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvitystä/mallinnusta yhdelle pohjavesialueelle ja yhteistarkkailun järjestämistä pohjavesialueen toimijoiden kesken yhdelle pohjavesialueelle.

Vuoksen vesienhoitoalueelle esitetyt suojelusuunnitelmia koskevat toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Suojelusuunnitelma on laadittu esitetyistä pohjavesialueista viidelle (Lappeenrannan Konnunkangas, Taipalsaaren Pönniälänkangas, Luumäen Taavetti ja Uro sekä Savitaipaleen Ukonkuoppa), ja jäänyt laatimatta kahden pohjavesialueen osalta (Imatran Korvenkanta A ja Teppanala). Vuoksen vesienhoitoalueella on laadittu suojelusuunnitelmat myös kolmelle pohjavesialueelle (Parikkalan Likolampi A ja Simpele sekä Rautjärven Laikko), joita ei toisen vesienhoitokauden toimenpiteiksi oltu esitetty.  Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle esitetyistä suojelusuunnitelmia koskevista toimenpiteistä ainoastaan kahdelle pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma (Luumäen Rantsilanmäki ja Somerharju) ja seitsemän pohjavesialueen osalta suojelusuunnitelma on jäänyt laatimatta (iitin Kausala, Kouvolan Harjunmäki-Korkiaharju, Huuhkajavuori, Multamäki, Pohjankorpi ja Virtasenharju sekä Lemin Vuolteenlampi). Myöskään esitetyt suojelusuunnitelmien päivitykset (Lappeenrannan Kärki ja Palanutkangas sekä Kouvolan Valkealan kirkonkylä) eivät ole toteutuneet.  Suojelusuunnitelmat kattavat tällä hetkellä (07/2021) 73 % Kaakkois-Suomen vedenhankintaa varten tärkeistä pohjavesialueista (I-, 1- ja 1E-luokka). Suojelusuunnitelmien myötä pohjaveden suojelu pohjavesialueella helpottuu, riskien tunnistaminen paranee sekä pohjaveden suojeluun liittyvät suositukset ja rajoitukset yhdenmukaistuvat. Suojelusuunnitelmissa esitettyjen toimenpidesuositusten edistämiseksi ja seuraamiseksi osassa kunnista (Kouvola, Lappeenranta, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti ja Taipalsaari) on perustettu suojelusuunnitelmien seurantaryhmiä.

Vuoksen vesienhoitoalueelle esitetyistä pohjavesialueen tai sen osan rakenneselvityksistä on toteutunut yksi. Rautjärven Laikon pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut vuonna 2017. Lisäksi Lpr keskusta-Lauritsalan ja Lappeenrannan meijerin pohjavesialueiden geologinen rekenneselvitys on valmistunut vuonna 2019 osalta III-luokan pohjavesialueen ominaispiirteiden selvitystä. Myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle esitetty Tornionmäen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut vuonna 2017.

Kaakkois-Suomen alueella on toisella vesienhoitokaudella ollut ja on parhaillaan käynnissä/vireillä useita pohjavesiselvitys-/vedenhankintahankkeita. Osa jo ensimmäisellä vesienhoitokaudella käynnissä olleista pohjavesiselvityksistä on edelleen vireillä. Vuoksen vesienhoitoalueella Taipalsaaren Pönniälänkankaan pohjavesiselvitykset Lappeenrannan vedenhankinnan turvaamiseksi valmistuivat vuonna 2012. Tutkimusten mukaan alueen kahdelta tutkitulta vedenottoalueelta on saatavissa talousvettä n. 10 000 m3/vrk. Vedenottomäärä vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ennen vedenottoluvan hakemista. Ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu vuonna 2021 ja työ on parhaillaan käynnissä. Lisäksi Lappeenrannassa Joutsenonkangas A:n pohjavesialueella tehtyjen pohjavesiselvitysten ja uuden tutkitun vedenhankintapaikan myötä on alueelle rakennettu uusi Haukilahden vedenottamo, jonka vedenottolupa (1600 m3/vrk) on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2015. Myös Lappeenrannan Tiuruniemen pohjavesialueella sijainneelle Honkalan vedenottamolle on myönnetty vedenottolupa (600 m3/vrk) vuonna 2019. Rautjärven Laikon pohjavesialueella on tehty ylikunnalliseen vedenhankintaan liittyviä pohjavesitutkimuksia ja koepumppauksia vuonna 2018-2019. Miehikkälässä Pellinkankaan pohjavesialueella on tehty/tehdään lisävedenhankintaan liittyviä selvityksiä ja koepumppauksia vuonna 2019-2020. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella Kouvolassa Selänpään pohjavesialueella sijaitsevalle Vuohijärven vedenottamolle haettu uusi vedenottolupa (2000 m3/vrk) tuli lainvoimaiseksi vuonna 2017.  Lisäksi Kouvolan Selänpän pohjavesialueelle on valmistunut vuonna 2015 Kouvolan Selänpää pohjavedenottohankkeeseen  liittyvä ympäristövaikutusten arviointi, minkä myötä pohjavesialueelle on myönnetty vedenottoluvat Hunkerinromppujen (3000 m3/vrk) ja Halisenromppujen (2000/3000 m3/vrk) alueille vuonna 2017. Selänpään pohjavesialueella on valmistunut vuonna 2016 myös Selänpään tekopohjavesihankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi. Tekopohjavesihankkeen valmistelu on parhaillaan käynnissä, ja koeimeytykset ovat parhaillaan käynnissä/käynnistymässä (tilanne 07/2021). Selänpään vedenottohankkeilla on tarkoitus turvata koko Kymenlaakson vedenhankintaa.

Toiselle vesienhoitokaudelle esitettyjä yhteistarkkailuja ei ole toteutunut/käynnistynyt, vaan pohjavesialueilla tehtävät tarkkailut perustuvat toiminnanharjoittajien omiin ympäristölupien edellyttämiin velvoitetarkkailuihin. Imatran Vesioronkankaan pohjavesialueelle on laadittu opinnäytetyönä yhteistarkkailusuunnitelma vuonna 2018, mutta tarkkailusuunnitelmaa ei toistaiseksi ole viety toteutettavaksi.