4.1 Yhdyskunnat ja haja-asutus 

Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon on laadittu maakunnalliset vesihuollon kehittämissuunnitelmat 2013 ja 2009, joissa on esitetty ylikunnalliset vesihuollon ratkaisut seuraaville vuosikymmenille. Kehittämissuunnitelmia päivitetään 2021–2022 laadittavan Itäisen ja eteläisen Suomen yhteisen vesihuoltostrategia 2050 -työn yhteydessä.  Kymenlaaksossa yhdyskuntien jätevesien käsittely on keskittynyt Kotkan Mussalon ja Kouvolan Mäkikylän puhdistamoille. Mäkikylän puhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Kymijokeen ja Mussalon puhdistamo Suomenlahteen. Etelä-Karjalassa jätevesien käsittely on hajautunut. Alueella on 10 jätevedenpuhdistamoa. Imatran Meltolan puhdistamon purkuvesistö on Vuoksi ja Lappeenrannan Toikansuon puhdistamon purkuvesistö on tällä hetkellä Rakkolanjoki (Kuva 47).  

Kaakkois-Suomen haja-asutusalueille on perustettu aikanaan runsaasti vesihuolto-osuuskuntia. Alueet, joille on tavoitteena perustaa uusia haja-asutusalueen keskitettyjä vesihuoltoratkaisuja, on pääsääntöisesti esitetty kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmissa. Vanhojen haja-asutusalueiden kiinteistöjen, jotka sijaitsevat ranta- tai pohjavesialueilla tuli rakentaa hajajätevesiasetuksen mukainen puhdistusjärjestelmä 31.10.2019 mennessä.  

Kartta, jossa kuvataan  yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden fosforikuormitus vuosien 2012–2018 keskiarvona perustuen YLVA-rekisterin tietoihin.

Kuva 47. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden fosforikuormitus vuosien 2012–2018 keskiarvona (YLVA-rekisteri).