6.5 Pohjaveden luontaiset taustapitoisuudet

Maa- ja kallioperän mineraalikoostumus vaikuttaa suuresti pohjaveden kemialli­seen peruskoostumukseen. Yleisesti ottaen pohjaveteen on liuennut aineita vähän, mikä näkyy alhaisina sähkönjohtavuus-, pH- ja kovuusarvoina. Pohjaveden laatu vaihtelee kuitenkin alueellisesti merkittävästi. Suomessa luonnontilainen pohjavesi luokitellaan yleensä hyväksi. (Soveri ym. 2001). Pohjaveden valtakunnallisia tausta­pitoisuuksia on esitetty taulukossa (Taulukko 37)

Kaakkois-Suomessa suurin osa Kymenlaakson ja osa Etelä-Karjalan kallioperästä on rapakivigraniittia. Rapakivialueella pohjavedelle on tyypillistä korkeat luontaiset fluoridipitoisuudet. Fluoridipitoisuudet ovat usein yli talousveden laatuvaatimuksen niin kalliopohjavedessä kuin myös maaperän sisältämässä pohjavedessä. Lisäksi rannikkoalueilla pohjavedessä tavataan paikoin luontaisesti koholla olevia kloridipitoisuuksia.

Taulukko 37. Pohjavesien luontaiset taustapitoisuudet. Perustuu valtakunnallisesti määritettyyn pohjaveden kemialliseen laatuun hiekka-sora-muodostumissa (Soveri ym. 2001.). Kaakkois-Suomen alueella valtakunnallisista pitoisuuksista poikkeavat luontaiset taustapitoisuudet on esitetty lihavoituna.

Parametri

 

Keskiarvopitoisuus

Huomioitavaa

Sähkönjohtavuus

 

4,97

mS/m

 

Alkaliniteetti

Alk.

0,27

m/mol

 

pH

pH

6,35

 

 

Kokonaistyppi

Ntot

219

µg/l

 

Nitraattityppi

N-NO3

93,9

µg/l

 

Ammoniumtyppi

N-NH4

13,1

µg/l

10,1 µg/l (laskettu keskiarvopitoisuus
Kaakkois-Suomen pohjaveden seuranta-asemilta)

Fosfaattifosfori

P-PO4

8,15

µg/l

 

Kloridi

Cl

2,46

mg/l

Rannikkoalueilla 8 mg/l

Rauta

Fe

189

µg/l

Savikkoalueilla pitoisuudet korkeampia

Mangaani

Mn

20,5

µg/l

Savikkoalueilla pitoisuudet korkeampia

Sulfaatti

SO4

4,05

mg/l

5,9 µg/l (laskettu keskiarvopitoisuus
Kaakkois-Suomen pohjaveden seuranta-asemilta)

Natrium

Na

2,58

mg/l

 

Kalium

K

0,78

mg/l

 

Kalsium

Ca

4,54

mg/l

 

Magnesium

Mg

0,94

mg/l

 

Fluori

F

139

µg/l

Rapakivialueilla n. 2000 µg/l, porakaivoissa n. 3000 µg/l

Alumiini

Al

94,9

µg/l

Rannikkovyöhykkeellä pitoisuudet suurempia

Kadmium

Cd

0,09

µg/l

 

Kupari

Cu

<4,26

µg/l

Rapakivialueilla luontainen taso alhaisempi, 0,5 µg/l

Lyijy

Pb

<1,68

µg/l

Rapakivialueilla luontainen taso alhaisempi, 0,5 µg/l

Nikkeli

Ni

<2,12

µg/l

Rapakivialueilla luontainen taso alhaisempi, 0,5 µg/l

Sinkki

Zn

<7,09

µg/l

Rapakivialueilla luontainen taso alhaisempi, 0,5 µg/l

Elohopea

Hg

0,01

µg/l

 

Kromi

Cr

 

 

0,3 µg/l (laskettu keskiarvopitoisuus
Kaakkois-Suomen pohjaveden seuranta-asemilta)