7.1.2 Ilmastonmuutoksen huomiointi - esitetyt toimenpiteet, ohjauskeinot ja kustannukset vuosille 2022–2027

Ohjauskeinot:

  • Turvataan hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti sekä edistetään tehokasta ja kestävää veden käyttöä huomioiden ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.
  • Kuivuusriskien hallintasuunnitelmien edistäminen.

Täydentävät toimenpiteet:

Sään ääriolosuhteisiin varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

Toimenpide on täydentävä toimenpide ja kattaa ilmastonmuutokseen liittyvien kuivuuden ja tulvien huomioimisen. Toimenpide on suunnattu sellaisille alueille, joilla tulvat tai kuivuus ovat riski vesihuollon toimivuudelle ja voivat sattuessaan aiheuttaa ongelmia veden laadussa tai määrässä pohjavesialueilla.

Käytännön toimenpiteinä sään ääriolosuhteisiin varautuminen on vedenottoon käytettävien kaivojen siirtämistä, syventämistä, tiivistämistä ja kansiosien korottamista erityisesti tulvariskialueilla sekä esimerkiksi varavoiman hankinta sähkökatkojen varalle. Päävedenottamoilla tai alueellisesti keskeisillä ottamoilla varavoiman pitäisi olla kiinteä osa järjestelmää ja sen toiminta tulisi varmistaa säännöllisin testauksin. Varavoimakoneiden ja ottamoille tehtävien liittymien olisi hyvä olla koko maakunnan alueella keskenään yhteensopivia, jotta varavoimakoneiden yhteiskäyttö olisi mahdollista. Toimenpide voi käsittää myös varautumissuunnitelman päivittämisen esimerkiksi varavedenhankinnan kannalta.

Toimenpiteitä suunniteltaessa on tarkasteltu pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijoittumista tulvavaara-alueille sekä lisäksi otettu huomioon vesihuoltolaitosten näkemykset vedenottamoiden varautumis- ja varavoimatarpeista. Vuoksen vesienhoitoalueella tulvakartat on laadittu Saimaan ranta-alueelle. Karttavaihtoehdoissa on myös ilmastonmuutoslisän sisältävät kartat. Tulvavaara-alueelle tai niiden välittömään läheisyyteen sijoittuu Ruokolahden Lampsiinlammen vedenottamo. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella tulvariskitarkastelu on tehty Kymijoelle, Kotkan ja Haminan kaupunkien edustoille sekä koko Suomenlahden rannikolle. Tulvavaara-alueille sijoittuu Haminan Veden Ryljyn vedenottamo ja Husulan varavedenottamo, Kymen Vesi Oy:n Marinkylän ja Heinlahden varavedenottamot sekä Virolahden Klamilan varavedenottamo.

Vuoksen vesienhoitoalueella toimenpidettä esitetään Imatran Vesioronkankaan pohjavesialueelle, Lappeenrannan Hanhikemppi, Huhtiniemi A ja Ukonhaudan pohjavesialueille sekä Rautjärven Simpeleen pohjavesialueelle. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella toimenpidettä esitetään Haminan Ruissalon pohjavesialueelle.

 

Ilmastonmuutos-sektorille suunnitellut toimenpiteet ja kustannukset on esitetty taulukossa (Taulukko 38) ja pohjavesialuekohtaisesti liitteissä 15 ja 16.

 

Yhteenveto ilmastonmuutoksen huomioinnin toimenpiteistä ja ohjauskeinoista

  • Turvataan hyvälaatuisen pohjaveden riittävä saanti sekä edistetään tehokasta ja kestävää veden käyttöä huomioiden ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.
  • Tulvariskialueilla sijaitsevien vedenottamoiden osalta sään ääriolosuhteisiin varaudutaan tarvittaessa vedenottoon käytettävien kaivojen siirtämisellä, syventämisellä, tiivistämisellä ja kansiosien korottamisella
  • Vedenottamoille hankitaan varavoimalähde mahdollisten sähkökatkojen varalle.
  • Vedenhankinnan varautumissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen.
  • Kuivuusriskien hallintasuunnitelmien edistäminen.

 

Taulukko 38. Ilmastonmuutoksen huomiointiin esitetyt toimenpiteet ja kustannukset.

VHA 1

         

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Sään ääriolosuhteisiin
varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

5

5 kpl

190 000 €

6 000 €

18 728 €

Yhteensä

 

 

190 000 €

6 000 €

18 728 €

 

VHA 2

         

Toimenpide

Pohjavesi-
alueiden
määrä

Toimenpide-
määrä

Suunnitellut
investointi-
kustannukset
(€)

Suunnitellut
käyttö-
kustannukset
(€/vuosi)

Suunniteltu
kokonais-
kustannus
(€/vuosi)

Sään ääriolosuhteisiin
varautuminen pohjaveden suojelussa ja vesihuollossa

1

1 kpl

15 000 €

0 €

815 €

Yhteensä

 

 

15 000 €

0 €

815 €